Uppdaterad 06 maj 2024
Skriv ut

Engagera dig för en tryggare vardag

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Engagera dig i ditt närområde – tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle!

Grannsamverkan

Grannsamverkan är till för att öka trivseln i bostadsområdena och minska vardagsbrottsligheten. De som bor i ett område samarbetar, stödjer och hjälper varandra, håller koll på vad som händer och har tät kontakt med lokal polis.

Grannstödsförare

Grannstödsbilen åker varje dag i kommunen och bidrar till tryggheten. Förarna är frivilliga kommuninvånare och arbetar ideellt. Rekrytering sker av Trygghet- och säkerhetsavdelningen på Upplands-Bro kommun. Förarna utbildas bland annat i första hjälpen. I bilen finns också viktig utrustning som hjärtstartare. Upplands-Brohus deltar också i satsningen.

För frågor kontakta

Nattvandrare

Lokala föreningar genomför nattvandringar i kommunen fredag- och lördagskvällar och bidrar till social trygghet och medmänskligt stöd för barn och unga. I varje förening utbildas vandrarvärdar, en utbildning som sker i samarbete mellan kommun och polis.

Trygghetsvandringar

Kommunen ordnar regelbundet trygghetsvandringar där du som bor, vistas eller verkar i ett område kan peka ut otrygga platser. Utöver kommunen deltar polis, räddningstjänst, bostadsbolag, PRO, grannstödsförare samt föreningar och civilsamhälle.

Trygghetsvandringar 2024

Här kommer tiderna för trygghetsvandringarna 2024 att publiceras inom kort.

Har du inte möjlighet att delta på våra trygghetsvandringar kan du meddela otrygga platser geonm vår e-tjänst.

Vad är en trygghetsvandring?

En trygghetsvandring är en samverkan mellan allmänheten, kommunen och andra aktörer i samhället. Tillsammans inventerar vi ett ormråde för att identifiera otrygga platser. Under vandringen finns tillfälle att utbyta tankar och synpunkter.

Varför trygghetsvandrar vi?

Då trygghet är något subjektivt önskar vi att så många som möjligt vandrar med oss för att vi ska kunna utvärdera platser från olika perspektiv. Du som bor och vistas på en plats är också den som känner till platsen bäst. Det hjälper oss att rikta våra trygghetsinsatser utifrån vad du upplever som viktigast.

Det handlar inte bara om direkta åtgärder utan kan även vara information som är viktig att ha med sig för exempelvis polis och väktare i sitt dagliga arbete.

Vad händer under en trygghetsvandring?

Vi har ett digitalt system där händelser som upplevs otrygga registreras. Men hjälp av en kartbild kan vi se platser där händelser har rapporterats. Vi har även den trygghetsundersökning som gjordes december 2022 och de platser som medborgare markerade som otrygga som grund. Utöver det samlar vi även in synpunkter från andra, som exempel får vi med ett barnperspektiv genom att be skolor och fritidsgårdar om hjälp för att prata med eleverna om de upplever att det finns otrygga platser där de vistas på fritiden. Medborgare kan även registrera otrygga platser genom vår e-tjänst på kommunens hemsida.

Allt material vi fått in innan vandringen ligger till grund för den plan vi gör för var vi vandrar tillsammans. Under vandringen antecknar vi och tar bilder.

Vad händer efter en trygghetsvandring?

Efter vandring sammanställer vi en lista och ser till vem som åtgärdar vad. Ibland kan det komma fram sådant som kommun eller fastighetsbolag inte kan påverka, då försöker vi få kontakt med de som äger platsen för att delge dem den information som framkommit.

Mobila trygghetsdialoger

Polisen och personal från kommunens Trygghetscenter genomför regelbundet mobila trygghetsdialoger, som också är en del i det framtagna medborgarlöftet för Upplands-Bro kommun. Syftet är att komma närmare dig som inte bor i de centrala delarna av kommunen.

Tider för kommande mobila trygghetsdialoger kommer att presenteras på den här inom kort.

Medborgardialog inför medborgarlöftet

Vartannat år tar kommunen och politiken, tillsammans med polisen, fram ett medborgarlöfte. Det syftar till att öka tryggheten, förebygga brott och öka invånarnas delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Nu vill vi träffa dig för att du ska kunna tycka till om som ska vara fokus i nästa medborgalöfte.

Tid: Tisdag 7 maj mellan klockan 16.15 och 18
Plats: Utanför Willys i Bro

Tid: Tisdag 14 maj mellan klockan 16.15 och 18
Plats: Utanför Stora Coop i Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?