Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Norra Stäksön

Kommunstyrelsen beslöt 2014 att ett planprogram ska tas fram för Norra Stäksön. Planprogrammets syfte är att utreda lämpligheten för att planlägga för ny bebyggelse. Målet är att samtidigt förstärka och tillgängliggöra områdets rekreativa värden.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta över Kungsängen och omkringliggande områden med programområdets läge på kartan i blått

Programområdets läge på kartan

Kort om projektet

Ett programförslag har tagits fram vars grundstruktur bygger på att ta tillvara på dels den kvarvarande järnvägsbanken och dels den dalgång som löper genom hela området. Dessa utgångspunkter föreslås ge struktur åt bebyggelse, vägar och grönstruktur i den nya stadsdelen. Ett bärande inslag är att skapa en park i dalgången som leder ner till Mälaren.
Förslaget var utsänt för programsamråd 2015.

Det här händer nu

Nästa steg blir att sammanställa de synpunkter som kommit in under programsamrådet 2015.
Planarbetet är för närvarande (hösten 2020) vilande. Detta på grund av att frågan om strandskyddet fortfarande inte är löst.

Ta del av planhandlingar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?