Uppdaterad 10 april 2024
Skriv ut

Norra Stäksön

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att inleda detaljplanearbete 2023. Detaljplanens syfte är att utreda lämpligheten för att planlägga för ett nytt bostadsområde och tillgängliggöra områdets rekreativa värden.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta över Kungsängen och omkringliggande områden med programområdets läge på kartan i blått

Programområdets läge på kartan

Kort om projektet

Kommunen har beslutat att inleda arbete med en detaljplan för Norra Stäksön. Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde som är väl anpassat till Stäksöns förutsättningar och historia med småskalig bostadsbebyggelse och tillhörande funktioner. En stor del av den befintliga naturen ska bevaras och tillgängliggöras för såväl boende i det framtida området som Upplands-Bros allmänhet.

Detaljplanen föranleddes av ett planprogram som godkändes av samhällsbyggnadsutskottet 2021.

Det här händer nu

Kommunen och planens initierande exploatör har gemensamt kommit fram till att det första steget i planprocessen är att be Länsstyrelsen och eventuella berörda myndigheter att bedöma strandskyddsfrågan samt frågan om riksintresse för rörligt friluftsliv för planområdet och klargöra om dessa frågor i ett planeringsbesked innan ett mer detaljerat förslag till detaljplan tas fram.

Planeringsbeskedet för Norra Stäksön sänds ut för samråd. Det innebär att du under samrådstiden har möjlighet att tycka till om förslaget.

Samrådstiden är måndag 8 april 2024 till måndag 6 maj 2024.

Synpunkter på förslaget ska senast 6 maj 2024 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Glöm inte att ange diarienummer KS 23/0458.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?