Uppdaterad 21 december 2023
Skriv ut

Omdaning Bro

Omdaning Bro är ett samhällsutvecklingsprojekt som förenar både de sociala och fysiska aspekterna av platsutveckling. Målet är att skapa ett tryggare och mer attraktivt Bro för de som bor där genom att utveckla en ort som håller ihop – både fysiskt och socialt. Utvecklingen sker tillsammans med invånarna.

Bild över Bro centrum en solig dag

Målbilden i Omdaning Bro är att utveckla Bro till en sammanhållen plats med småstadskänsla.

Ingen innehållsförteckning finns

Om projektet

Vi vill gå från uppdelade bostadsområden med fysiska och sociala barriärer till en sammanhållen plats präglad av gemenskap. Arbetet ska bidra till att Bro tas bort från NOAs lista över utsatta områden genom att minska utanförskap, otrygghet och arbetslöshet. Det gör vi genom att:

  • Skapa nya bostäder, arbetsplatser och verksamheter.
  • Utveckla befintliga platser genom investeringar i det offentliga rummet och mötesplatser.
  • Skapa trygga och attraktiva mötesplatser som bjuder in till umgänge,
  • Involvera de som bor och verkar i Bro i den fysiska utvecklingen för att skapa delaktighet, engagemang och delägarskap.
Fysisk planering

Delprojektet arbetar med den fysiska utvecklingen i Bro och hanterar frågor som planprogram, gestaltning, markanvändning och exploatering. Delprojektet utvecklar även innehåll i och kring stationsområdet.

Näringsliv, arbetsmarknad och skolstrategi

Delprojektet arbetar med att stärka kopplingen mellan invånare och näringsliv, utreda det befintliga näringslivets behov av yrkesutbildningar och utveckla fler vägar in till arbetsmarknaden. Delprojektet arbetar även med att utveckla skolvarumärket i Bro.

Det offentliga rummet

Delprojektet utvecklar rekreation; idrott, kultur, natur, fritid på ett sådant sätt att det ökar rörligheten inom och mellan Bros olika delar och verksamheter. Delprojektet arbetar även med att identifiera och implementera trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet samt aktiverar tillfälliga ytor/platser där förändring kommer att ske. I det här delprojektet vill vi nå dig som bor och verkar i Bro eller skulle vilja flytta hit. Vi vill även att ni som bor och verkar i Bro, inom t.ex. föreningslivet eller näringslivet är med och tillsammans med oss aktiverar våra offentliga miljöer. I våra interventioner/aktiviteter har vi möjlighet att testa saker temporärt för att se om detta kan vara en bra permanent lösning för Bro.

I arbetet med Omdaning Bro krävs det att delaktighet finns med från strategi till implementering av insats. För att systematiskt arbeta med detta vill vi inom projektet för Omdaning Bro ta fram Upplands Bros modell för delaktighet.

Citat från en undersökning med sommarjobbare 2021

Citaten är från en undersökning som genomfördes av sommarjobbare i Bro under sommaren 2021.

Vi vill skifta fokus från symptom och kortsiktiga resultat till samhällsutmaning och långsiktig effekt. Drivande faktorn är samverkan; både internt inom kommunen och externt mellan kommunen, invånare, näringsliv och civilsamhälle/föreningsliv. Detta möjliggör legitima och hållbara insatser.

Metodutvecklingen utgår från att kombinera förändringsteori (mäta insatsernas effekt) och systematiskt arbete med delaktighet över tid. Detta innebär att vi testar nya arbetssätt och utvecklar nya modeller. För att få utifrånperspektiv på arbetet för vi även dialog med forskare och externa experter om metodutvecklingen.

Omdaning-Bro är ett arbete som ska bygga på verkligheten. För att detta ska bli möjligt måste verkligheten vara med att skapa. En hållbar social utveckling kräver att invånarna är delaktiga och upplever delaktighet.

Genom att organisera genomförandet av projektet utifrån ett helhetsgrepp blandas kompetenser, perspektiv och erfarenheter från kommunens samtliga verksamheter. Projektteamet består av en projektledare, en projektkoordinator, en kommunikatör och fyra delprojektledare.

Arbetet med Omdaning Bro utförs inte endast av projektteamet. Kopplat till de olika handlingsplanerna finns delprojekt och arbetsgrupper med medarbetare från samtliga kontor samt det lokala näringslivet och civilsamhället.

Projektteamet utgörs av:

Jesse Pistol, Projektledare (föräldraledig)

Amina Ahmed Ibrahim, vikarierande projektledare

Susanna Evert, bitr. projektledare och ansvarig för fysisk planering

Carl-Fredrik Wincent, Delprojektledare Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Sara Bergkvist, Delprojektledare Offentliga rummet

Malin Rülf, Delprojektledare Offentliga rummet

Teo Strömdahl Östberg, Kommunikationsansvarig

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Omdaning Bro? Mejla oss gärna.

Vi vill gå från uppdelade bostadsområden med fysiska och sociala barriärer till en sammanhållen plats präglad av gemenskap. Den fysiska utvecklingen sker genom att Bro kompletteras med ny småskalig och vacker bebyggelse.

Inspirationsbild som visar hur Enköpingsvägen skulle kunna se ut som småstadsgata

Inspirationsbild som visar hur Enköpingsvägen skulle kunna se ut som småstadsgata. Bild skapad av CF Møller Architects.

Enköpingsvägen utvecklas från genomfartsled till ett trivsamt stråk där både bilister, cyklister och fotgängare får plats.

Bro Torg ska bli en central, trygg och given mötesplats för alla Brobor; där olika boendeformer, kommersiell service, kultur och arbetsplatser möts och skapar rörelse och aktivitet under dygnets alla timmar.

Från Bro Torg stärks Köpmanvägen som det naturliga stråket till stationsområdet. Genom att satsa på ökad trafiksäkerhet, trygghet och trivsel ökas stråkets attraktivitet. Köpmanvägen kompletteras även varsamt med främst stadsradhus och nya platser som bjuder in till lek och vila.

Det nya stationsområdet ska bli en plats som möter pendlares behov men också en plats där man gärna stannar upp, möts och umgås. Intill stationen föreslås uppförandet av ett nytt resecentrum med plats för butiker, café och/eller restaurang samt en bussterminal. Vi vill se en plats med en tydlig identitet som fungerar som en knutpunkt inte bara mot omvärlden utan även mellan olika delar av Bro. En ny bussterminal möjliggör för busstrafiken att möta upp ett ökat flöde från 15-minuterstrafik för pendeltågen.

Läs mer om den fysiska utvecklingen av Bro

Nyheter Omdaning Bro

24 novFullspäckat program för Vinterrum i december

Byggnationen av Vinterrum i Bro är i sin slutfas och fredagen den 1 december invigs platsen. Under december genomförs flera spännande evenemang på platsen, bland annat teaterföreställningar, akrobatik i träden och konsert.

14 novJulbelysningen tänds och Vinterrum invigs 1/12

Fredag 1 december tänder kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos julbelysningen på torgen i Kungsängen och i Bro. I samband med detta invigs också Vinterrum, en plats för umgänge och rekreation i skogspartiet norr om Finnstaskolan i Bro. Varmt välkommen!

14 novNu byggs Vinterrum i Bro

Genom projektet Omdaning Bro vill Upplands-Bro kommun utveckla rekreationsmöjligheterna i Bro, året runt. Därför utvecklas en ny mötesplats i skogen norr om Finnstaskolan. Detta görs utan att skada naturen. I Vinterrum kommer du kunna grilla, fika, leka och umgås, men också uppleva föreställningar ...

23 oktFantasifulla former när barnen designar parken

En glänta i Finnstagårdsparken i Bro har genomgått en magisk förvandling med hjälp av barns kreativitet och fantasifulla idéer. Kommunen bjöd in barn från området att rita teckningar som nu fått liv i form av träskulpturer som bjuder in till lek.

13 sepPlaneringen i gång för framtidens Bro station

Resecentrum, bussterminal och en till entré till perrongen – Upplands-Bro kommun har påbörjat arbetet med att planera en omfattande utveckling av Bro Station som en del av satsningen Omdaning Bro. Under hösten 2023 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för det nya stationsområdet.

Är du nöjd med informationen på sidan?