Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Tjusta

Tjusta-området består av småhus samt en kommunal skola med utvecklingsplaner för förskoleverksamhet.

Vatten och avlopp har fungerat för stora delar av området med ett lokalt VA-ledningsnät med vattenverk och reningsverk, men anläggningen är i dåligt skick.
Området har ingått i kommunens verksamhetsområde sedan 2018 och ska anslutas mot kommunalt VA när ledningsnätet är byggt fram till Tjusta.

Information om projektets utveckling uppdateras löpande här nedan.

Karta över Tjusta med gul markering runt området

VA-utbyggnad Tjusta

Projektflöde projektering och tillstånd

Februari 2022

Arbetet med utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar har påbörjats.

Arbetet beräknas ta ca 4-5 månader, men anslutning av fastigheter mot nya förbindelsepunkter i kommunala VA-ledningsnätet kommer troligen att dröja till slutet av året, då VA-ledningarna mellan Håbo-Tibble Kyrkby och Tjusta blir klara.

När ledningarna fram till Tjusta är klara så kopplas det befintliga VA-ledningsnätet mot det nya kommunala ledningsnätet. Då fördelas även förbindelpunkter till fastigheterna på Jägerdalsvägen, Aske Kvarnväg och Aske, som möjliggör anslutning mot kommunalt vatten och avlopp. Vatten och avlopp fungerar som tidigare till fastigheterna som redan är anslutna till det befintliga VA-ledningsnätet. Fastigheterna behöver dock kopplas om senare till de nya förbindelsepunkterna som fördelas efter att en ny väg är byggd fram till skolområdet. Därefter behålls det gamla VA-ledningsnätet i drift ett år för att alla fastighetsägare ska ha tid att ordna VA-anslutningen mot de nya förbindelsepunkterna. När anslutning mot kommunalt vatten och avlopp börjar bli aktuellt så informeras berörda fastighetsägare genom informationsbrev.

Juni 2021

Väg-projekteringen fram till Tjustaskolan pågår fortfarande och förväntas bli klar under augusti 2021.

Juli 2020

Upphandlingen av totalentreprenad gav inget resultat och därför görs projekteringen nu i egen regi för att kunna gå vidare till utförande-upphandling.

Projektering för att hitta en trafik-infrastruktur som fungerar för alla fortsätter. När den är klar så kontaktas alla berörda fastighetsägare.

Januari 2020

Projektering pågår och beräknas blir klar under våren 2020. Under projekteringstiden kommer berörda markägare kontaktas gällande markintrång, för bästa lösning för alla parter.

September 2019

Entreprenörsupphandling pågår.

Maj 2019

Vi har skickat ut inbjudan till informationsmöte till berörda fastighetsägare. Mötet kommer vara i Tjustaskolans matsal tisdagen den 4 juni klockan 19:00.

April 2018

Kommunen tar över den befintliga VA-anläggningen från Upplands-Bro Hus.

Är du nöjd med informationen på sidan?