Vanhustenhoito

Miten voin hakea apua ja saada lisä­tietoja?
Jos haluat lisätietoja tai haluat hakea apua, ota yhteys avustusyksikön vastaavaan avuntarpeenkäsittelijään kunnan vaihteen kautta.

Voiko päätöksestä valittaa?
Saat hakemuksesi vastauk­seksi kirjallisen päätöksen. Jos olet tyytymätön päätök­seen, voit valittaa siitä.

Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä asiastasi vastaavaan avuntarpeenkäsittelijään.

Maksut ja taksat
Vanhustenhuollon avun­tarpeenkäsittelijä voi kertoa lisää maksuista ja taksoista.

Vaitiolovelvollisuus
Kaikilla vanhustenhuollossa työskentelevillä on vaitiolo­velvollisuus.

He eivät saa välittää kenel­lekään ulkopuoliselle sinun kertomiasi asioita tai muita tietoja, jotka he ovat saaneet selville työskennellessään kanssasi.

Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsuhteen päätyttyä.

Millaista apua voin hakea?
Jos sinulla on vaikeuksia sel­viytyä kotitöistäsi tai henkilö­kohtaisesta hoidontarpeestasi, voit hakea apua kunnan vanhustenhuollosta.

Vanhustenhuollon avuntarpeen­käsittelijä selvittää avuntarpeesi ja tekee päätöksen mahdollisista toimenpiteistä. Hän voi myös auttaa hakemukseen liittyvissä asioissa.

Asunnon sopeuttaminen
Toimintarajoitteiset vanhukset voivat hakea avustusta nykyisen asuntonsa sopeuttamiseen siten, että he voivat jäädä asumaan kotiinsa.

Asunnosta voidaan esimerkiksi poistaa kynnykset ja kylpy­huoneeseen voidaan asentaa kahvat.

Asunnon sopeuttamista haetaan yhdyskuntarakennushallinnolta,
puh. 08-581 690 00.

Kuljetuspalvelu
Jos et toimintarajoitteisuuden vuoksi voi käyttää linja-autoa tai muita julkisia kulkuvälineitä, voit hakea kuljetuspalvelua. Hakemusta varten tarvitaan lääkärintodistus.

Turvahälytin
Turvahälyttimen avulla voit tun­tea olosi turvatuksi ja jäädä kotii­si asumaan. Turvahälyttimellä voit kiireellisissä tapauksissa hälyttää henkilöstöä apuun ympäri vuorokauden.

Hälyttimiä voidaan myöntää ta­vallisessa asunnossa tai palvelu­talossa asuville vanhuksille.

Kotipalvelu
Jos sinun on vaikea selviytyä arkiaskareistasi toimintarajoit­teisuuden tai sairauden vuoksi, voit hakea kotipalvelua.

Kotipalvelu voi auttaa mm. os­tosten tekemisessä, pyykinpe­sussa ja siivoamisessa tai hoiva­toimissa, kuten suihkussa käymi­sessä sekä pukemisessa ja riisu­misessa. Apua voi saada myös iltaisin ja öisin.

Jos olet 75-vuotias tai sitä van­hempi, voit saada tiettyjä palve­luja yksinkertaistetun hakemuk­sen kautta ilman tavanomaista selvitystä ja kotikäyntiä.

Saattaja
Jos sinulla ei ole sosiaalista turvaverkkoa ja sinun on vaikea päästä osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan, voit hakea saattajapalvelua.

Dementiapotilaiden päivätoiminta
Jos tarvitset aktivointia ja tukea voidaksesi jäädä asumaan kotiisi, voit hakeutua päivätoimintaan. Päivätoiminta voi toimia helpo­tuksena myös omaishoitajalle.

Lyhytaikaishoito
Jos et tilapäisesti pysty asumaan kotonasi tai omaishoitajasi tarvit­see lomittajaa, voit hakea lyhytai­kaishoitoa vuorokausihoitoa tarjoavassa erityisasunnossa.

Turva-asunto
Jos olet 70-vuotias tai sitä van­hempi, voit hakea turva-asuntoa ilman avuntarpeen arviointia. Voit muuttaa turva-asuntoon ollessasi 75-vuotias. Upplands-Brohus vastaa kunnan turva-asunnoista. Puh. 08 562 487 00.

Maksuton omaislomitus
Jos hoidat omaistasi kotona, voit hakea maksutonta lomituspalvelua. Edellytyksenä on, että asut yhdessä hoitamasi henkilön kanssa.

Palvelutaloasunto
Jos tarvitset hoitoa etkä pysty selviytymään arkiaskareistasi kotipalvelun ja turvahälytti­men avulla, voit hakea asun­toa palvelutalosta.

Saat palvelutalosta oman vuokra-asunnon ja tarvitessa­si kotisairaanhoitopalvelua.

Voit hakea kotipalvelua ja turvahälytintä palvelutaloon erikseen kunnan avun­tarpeenkäsittelijältä.

Vuorokausihoitoa tarjoava vanhustentalo
Jos tarvitset paljon hoitoa etkä voi saada sitä tavallisessa asunnossa, voit hakea paikkaa vuorokausihoitoa tarjoavasta vanhustentalosta.

Vanhustentalossa on koti­sairaanhoitopalveluja ja henkilöstöä ympäri vuoro­kauden. Asunnot on sovitettu toimintarajoitteisille.

Palvelu- ja hoivatoimet sisältyvät asumiseen ja niitä tarjotaan tarvittaessa. Vanhustentalossa sisältyvät myös kaikki ateriat, jotka nautitaan asujan toiveiden mukaan joko yhteisessä ruokasalissa tai omassa asunnossa. Vanhustentaloissa järjestetään myös yhteistä toimintaa.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp