Föreningsbidrag

Upplands-Bro kommun beviljar varje år bidrag till föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning. Bidrag kan sökas för verksamhet som bedrivs inom kommunen och som kompletterar eller ersätter socialtjänstens egna insatser.

Välkomna att ansöka om 2019 års föreningsbidrag!

Sista ansökningsdag är den 15 mars 2019.

Ansökningarna kommer att behandlas på nämnd för beslut under maj månad.

Den före detta Socialnämnden i Upplands-Bro kommun har sedan årsskiftet delats upp i två nämnder: Socialnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden.

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens flyktingmottagande.

Föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom socialnämndens verksamhetsområde skickar sina ansökningar till e-postadressen: socialnamnden@upplands-bro.se

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå.

Föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde skickar sina ansökningar till e-postadressen: aldre-ochomsorgsnamnden@Upplands-Bro.se

Om någon ansökan hamnar i fel e-postlåda ser tjänstepersoner inom socialkontoret till att den hamnar rätt.

För information och villkor om Föreningsbidrag

Föreningsbidrag - Information och villkor

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter