Våld i hemmet

Oavsett på vilket sätt eller varför det förekommer våld i ditt hem behöver du se till så att det upphör.

Våld är skadligt för alla i familjen och kan leda till allvarliga konsekvenser och problem för både dig och dina barn.

Om du som förälder blir utsatt för våld i hemmet

Om du som vuxen blir utsatt för våld hemma är det viktigt att du får hjälp. Barn som bevittnar våld i hemmet tar skada av sina upplevelser. De kan bli traumatiserade, få koncentrationssvårigheter, själva bli aggressiva och våldsamma, drabbas av psykisk ohälsa och få relationsproblem även i vuxen ålder. Även om barn inte alltid ser våldshandlingarna så påverkas de av stämningen, eventuella hot och konflikter i hemmet. Barn vet och känner oftast mycket mer än föräldrarna tror. Det är därför oerhört viktigt för dina barn att våldet mot dig upphör.

Om du eller någon annan utsätter ditt barn för våld

I Sverige är det olagligt och straffbart att använda fysiskt våld mot barn. Med fysiskt våld menar vi alla former av kroppsliga bestraffningar som att slå, sparka, nypa, smiska, dra i håret, hålla för hårt i barnet och så vidare. Det spelar ingen roll om du slår eller smiskar barnet ”löst” eller om barnet varit olydig. Ingen form av fysisk bestraffning är tillåten under några omständigheter.

Det är polisen som utreder brott mot barn. Socialtjänstens uppgift när barn har blivit utsatta för våld är att ta reda på om barnet behöver skyddas. Oftast gör socialtjänsten bedömningen att barn kan bo hemma trots att det blivit slagen. Ett krav är då att föräldrarna deltar i socialtjänstens utredning och tar emot det stöd socialtjänsten erbjuder. Ibland, om våldet är grovt eller barnet är rädd för att bo hemma, gör socialtjänsten bedömningen att barnet ska placeras i ett tillfälligt jourhem tills vi kan vara säkra på att barnet inte blir utsatt för mer våld hemma.

Förutom att våldet är ett brott mot barnet och kan orsaka fysiska skador på barnet är våld en stor risk för barnets välmående och utveckling. Barn som blir slagna riskerar bland annat att drabbas av depressioner, lågt självförtroende, egna aggressionsutbrott, sömnproblem, skolproblem och svårigheter att skaffa kompisar. Om barn växer upp i en våldsam miljö kan de på grund av alla dessa svårigheter få ett svårt liv även som vuxna. De kan hamna i missbruk, utanförskap, kriminalitet, psykisk ohälsa och våldsamma relationer.

Vad kan du som förälder göra?

Om du är utsatt för våld av din partner eller annan vuxen i hemmet kan du ringa till socialkontorets vuxenenhet.

Om du själv har utsatt din partner eller någon annan familjemedlem för våld finns det hjälp att få. Många våldsutövare mår mycket dåligt över vad de har gjort och vill kunna behärska sin ilska.

Om någon har utsatt ditt barn för våld ska du polisanmäla det. Du som förälder och vårdnadshavare är ansvarig för ditt barn och du ska aldrig tolerera våld mot ditt barn. Du som vårdnadshavare är också skyldig att skydda barnet från att bli utsatt igen.

Om du själv har utsatt ditt barn för våld kan det kännas svårt att erkänna detta och be om hjälp. Trots att det kan kännas svårt att berätta för någon om våldet du har utövat är det viktigt för ditt barns skull att det upphör. Många föräldrar som är vana att använda våld mot sina barn tycker att det är svårt att sluta utan hjälp. Det kan kännas som att det blir omöjligt att uppfostra eller bestraffa barnet utan våld eller hot om våld.

Många föräldrar är oroliga att socialtjänsten ska ”ta” barnet så snart det kommer fram att barnet blivit utsatt för våld. Det viktigaste för socialtjänsten är alltid att barnet är skyddad och inte utsätts för våld igen. Om vi får veta att ett barn utsatts för våld inleder vi alltid en utredning för att ta reda på hur vi kan hjälpa ditt barn på bästa sätt. Oftast kan barnet fortsätta att bo hemma såvida föräldrarna är öppna för att ta emot behandling och vill göra en förändring. Socialtjänstens mål är alltid att barn ska bo hemma med sina föräldrar.

Om ditt barn har blivit utsatt för våld eller bevittnat våld i hemmet är det allra viktigaste att barnet får en trygg hemmiljö fri från våld. När barnets hemmiljö är trygg kan barnet behöva hjälp att bearbeta sina upplevelser. Barn som vuxit upp med våld och inte fått bearbeta dessa upplevelser riskerar att må psykiskt dåligt och känna sig rädda eller osäkra.

Du kan vända dig till socialtjänsten eller rådfråga BUP om du vill att ditt barn ska få bearbeta upplevt våld.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Fråga oss

Tel: 08-581 690 00

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp