11NOV2021

Förslag till detaljplan för ny skola i Bro går ut för granskning

Mellan 11 november och 13 december är ett förslag till detaljplan för en ny skola i Bro på Kockbacka gärde ute för granskning. Under den perioden kan den som vill tycka till om förslaget.

Visionsskiss på skolbyggnad.

Så här skulle en ny skola kunna se ut, vy från Finnstarondellen. Illustration: Visbyark

Den 27 oktober beslutade samhällsbyggnadsutskottet att förslaget till ny detaljplan, som ska möjliggöra en ny skola på Kockbacka gärde i Bro, ska gå ut för granskning.

Den aktuella platsen är Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 med flera), det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill Finnstarondellen.

Planen syftar till att möjliggöra bygget av en skola för 500 elever, med möjlighet att bygga ut för upp till 1000 elever.

I förslaget ingår, förutom en skola, 26 bostäder i form av småhus. Att människor rör sig i området större delar av dygnet bidrar till en tryggare plats. Förslaget innehåller även en ny rondell i korsningen mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen samt en dagvattenpark.

Över järnvägen föreslås en bro för gång- och cykeltrafik som ger en genare och tryggare väg till Bro IP och nya bostadsområden på andra sidan järnvägen. För att säkerställa en god utemiljö på skolgården föreslås bullervallar och bullerplank.

Planförslaget var ute på samråd under april 2021. Under samrådet kom synpunkter in till kommunen och sedan dess har planförslaget reviderats. Planområdet har utökats något och bostäderna och dagvattendammarna har flyttats inom området. Utredningar har gjort för att lösa de frågor som kom upp under samrådet. En barnkonsekvensbeskrivning tar tagits fram.

SE FILMEN:

Mer om förslaget till ny detaljplan för Kockbacka gärde

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Granskningsperioden är 11 november- 13 december 2021. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 20/0607, namn och adress.

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Relaterade nyheter

Upp