13AUG2021

Informationsmöte om byggplanerna i Viby

Den 19 augusti är det öppet hus och informationsmöte om detaljplanen för Viby 19:3, ett område i Brunna där det planeras för cirka 850 bostäder, skola, förskola och service.

Skissbild över Viby 19:3

Bostäderna är en blandning av radhus, kedjehus och lägenheter. Här finns också planer på att bygga förskola och grundskola och göra det möjligt för olika verksamheter, som exempelvis matbutiker, att etablera sig.

Förslaget till ny detaljplan för fastigheten (Viby 19:3) var ute på samråd hösten 2020. Då kunde allmänheten och berörda remissinstanser tycka till om förslaget. Efter det har det bearbetats och anpassats utifrån de synpunkter som kom in.

Flera av yttrandena som inkom under samrådet 2020 handlade om oro för buller, om trafiksituationen i området, hushöjder och framkomligheten för större fordon. Mot den bakgrunden har detaljplanen justerats på ett antal punkter:

  • Högsta tillåtna hushöjd har sänkts och förslaget möjliggör nu för en större andel småhus och lägre andel flerbostadshus.
  • Den föreslagna förskolan har flyttats från Effektvägen till en friliggande byggnad längre in i samma kvarter. Lokalgatan (för motorfordon) i kvarteret har ersatts med en gång- och cykelbana.
  • Planbestämmelser i förslaget har preciserats sedan samrådet, efter fördjupade utredningar.
  • Planområdet har utökats till att även omfatta Effektvägens ombyggnad.

En möjlighet att ställa frågor och höra mer om detaljplanen är den 19 augusti. Då hålls öppet hus och informationsmöte om projektet. För deltagande krävs anmälan via e-tjänst senast 17 augusti.

Ställ dina frågor!

Under granskningsperioden kommer kommunen att hålla informationsmöten. Då har du möjlighet att lyssna in samt ställa frågor till företrädare från kommunen.

När? Torsdagen 19 augusti.

Hur? För att inte bli för många i lokalen blir det tre mötestillfällen. Anmäl dig till ett av dessa tillfällen.

Möte 1: klockan 16:00-16:45
Möte 2: klockan 17:00-17:45
Möte 3: klockan 18:00-18:45

Obs! Anmäl dig senast 17 augusti.

Var? Före detta Coop i Brunna (Energivägen 2, Kungsängen).

Här anmäler du dig till informationsmötet

Här hittar du mer information och en film om detaljplanen

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för granskning är 30 juni - 25 augusti 2021. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 15/0583, namn och adress och eventuell fastighetsbeteckning.

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Relaterade nyheter

Upp