12NOV2020

Budget för 2021 antagen – så ska kommunen jobba nästa år

Budgeten för 2021 har antagits av kommunfullmäktige. Viktiga punkter är fortsatta effektiviseringar, en god utbildning för barn och unga, livskvalitet inom äldreomsorgen, satsningar på det lokala näringslivet samt en fortsatt prioritering av trygghetsfrågan. Hela budgeten vilar på de globala målen om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, Agenda 2030.

Fyra män och en kvinna.

Bakom kommunens budget står de styrande partierna i Alliansen med Lisa Edwards (C), Martin Normark (L), kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) och Jan Stefanson (KD) i spetsen.

Onsdagen den 11 november fattade kommunfullmäktige beslut om Övergripande mål och budget 2021, med planering för 2022-2023.

Kommunens långsiktiga arbete kommer att fortsätta att utgå ifrån de sex övergripande målen i budgeten. Dessa är:

  • Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.
  • Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.
  • Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och morgondagens invånare.
  • Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
  • Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
  • I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

2020 har varit ett tufft år med särskilda utmaningar kopplade till coronapandemin. Men ekonomin är god och samtliga nämnder i kommunen kommer att få den planerade uppräkningen på 2 procent. Det behöver alltså inte sparas i verksamheterna.

Skattesatsen blir oförändrad och fastställs till 19,60 kronor.

Effektiviseringsarbetet kommer ändå att vara fortsatt viktigt för fortsatt ekonomisk trygghet kommande år.

Relaterade nyheter

Upp