Båtliv

Söker du en båtklubb, se vårt föreningsregister - HÄR!

Det finns mycket som du som båtägare kan göra för att medverka till en bättre miljö. Du kan till exempel tömma ditt toalettavfall i en tömningsstation, välja alternativa lösningar istället för att bottenmåla och lämna farligt avfall till en godkänd avfallsmottagare.

Båtbottenfärg

Båtbottenfärger som används till att måla skrovet på många fritidsbåtar kan innehålla giftiga ämnen såsom olika bekämpningsmedel (biocider) och metaller. Syftet med färgen är att motverka påväxt av alger eller kräftdjur på skrovet, men genom läckage av färgen påverkas även omkringliggande sjöar och hav. Färgerna är i många fall giftiga för vattenlevande organismer och människor och sprids till mark, vatten och bottensediment genom läckage när båten färdas i vattnet och vid tvättning av båtskrovet.

De vanligaste bekämpningsmedlen i båtbottenfärg är koppar och zink samt det förbjudna ämnet tributyltenn (TBT). Läckaget från de så kallade biocidfärgerna kan leda till att bottenlevande kräftdjur, musslor och snäckor dör eller flyttar på sig. Vidare kan alger och vattenväxter dö, få svårt att föröka sig eller hämmas i sin tillväxt. Detta påverkar i sin tur de djur som lever av alger och vattenväxter eller söker skydd i dessa. Grunda skyddade vattenmiljöer, där man av naturliga anledningar ofta placerar båthamnar, utgör även viktiga lek- och uppväxtområden för fisk och fågel som är beroende av såväl växtlighet att gömma sig i och musslor, kräftdjur och andra djur som föda.

Båtbottenfärger i Mälaren

Ju lägre salthalt det är i vattnet desto färre alg- och djurarter växer på båtens skrov, såsom till exempel havstulpaner. Det innebär att båtar som ligger i Mälaren inte har samma behov av båtbottenfärg med biocider som en båt som ligger på till exempel västkusten. För Mälaren och insjöar finns inte heller några godkända biocidfärger och båtar som används här får endast målas med biocidfria färger. Sådana färger är vanligen märkta med exempelvis texten ”för insjöar”. Även båtbottenfärger som påstås vara miljövänliga och ofarliga kan innehålla kemikalier som är giftiga.

Alternativ till att bottenmåla

Ofta behöver man göra någon åtgärd för att förhindra påväxt på sitt båtskrov. Annars riskerar påväxten att öka bränsleförbrukningen vilket leder till mer utsläpp. Det finns idag ett flertal alternativa metoder till att bottenmåla för att förhindra påväxt på ditt båtskrov. Nedan listas några exempel:

Båtbottentvätt

Tvätta båten i en borsttvätt. Det finns olika modeller men principen är densamma och borsttvättarna fungerar som biltvättar där roterande borstar tar bort påväxten. Det material som skrapas av båtskrovet samlas upp i den underliggande uppsamlingsbassängen. Detta rekommenderas endast för båtar som inte är målade för säsongen eftersom ett visst läckage ändå kan ske.

Tvätta båtskrovet själv

Du kan själv tvätta båten när den ligger i vattnet. Om båten inte är målad med giftiga färger och är sanerad från gamla färglager finns inga krav på hur tvättningen ska gå till. Håll koll på när påväxt etablerar sig på skrovet och borsta bort den själv.

Skrovskyddsduk

Genom att lägga en skrovduk på båtplatsen skyddas skrovet mot påväxt. Skrovduken placeras i vattnet vid bryggplatsen. Båten körs in på duken och båtskrovet kapslas in vilket skapar en mörk syrefri miljö som missgynnar påväxtorganismer. Duken läggs i vattnet samtidigt som båten och tas upp i samband med båten.

Båtlift

Båten lyfts upp på land när den inte används. Genom att båten lyfts upp ovan vattenytan motverkas påväxten. Båtliften fungerar som en hissanordning som fästs vid bryggplatsen.

Spolplatta

Om båten är målad med giftig båtbottenfärg bör avspolningen så långt det är möjligt ske på spolplatta med efterföljande rening.

Enskilda båtägare

Om du förvarar din båt på den egna tomten, var uppmärksam på att du inte förorenar din tomt. När du tvättar och underhåller din båt lossnar föroreningar från båtbottenfärgen. Föroreningarna riskerar sedan att spridas till grönsaker, rotfrukter och bär på din egen tomt. Skydda marken med en presenning och använd verktyg med dammfilter. Var också rädd om dig själv när du slipar eller målar. Använd täckande kläder, handskar och munskydd. Slipdamm och färgrester är farligt avfall och ska samlas upp och lämnas till närmaste miljöstation.

Farligt avfall

Allt avfall som uppstår på båten och i land ska tas omhand. Se till att farligt avfall som till exempel oljor, färgrester, lösningsmedel, batterier med mera lämnas till godkänd avfallsmottagare. Det farliga avfallet ska inte blandas med annat avfall. Avfall så som glas, papper och plast bör sorteras och lämnas till återvinningsstation. Om man har sin båt vid en båtklubb bör denna ha en sorteringsstation för att kunna ta emot det avfall som uppkommer.

Enligt Sjöfartsverkets föreskrift SJÖFS 2001:13 ska mottagningsanordningar för avfall finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen.

Toalettavfall

Från den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall i sjön. Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta. Genom att tömma toalettavfallet i tömningsstationer bidrar du till att minska övergödningen av våra vatten liksom risken för hälsoproblem genom smittoämnen.

Dricksvattentäkt

År 2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län om att inrätta ett vattenskyddsområde i Mälaren- Östra Mälarens vattenskyddsområde. Upplands-Bro kommun omfattas delvis av vattenskyddsområdet. Vattenverket Norrvatten vid Görväln tar sitt råvatten från Mälaren och renar det till dricksvatten. Därför är det extra viktigt att alla som bor och verkar inom området måste vara extra rädda om vattnet eftersom utsläpp kan påverka vattenkvaliteten negativt.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp