Föreningsbidrag kultur- och fritid

Från och med 1 april 2022 gäller nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Du hittar regelverket i sin helhet här Pdf, 16 MB.

Nedan kan du de grundläggande förutsättningarna samt detaljerad information om de olika bidragen och ansökningsförfarande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Grundläggande förutsättningar för att kunna söka stöd och bidrag

Grundläggande förutsättningar

2.1 Vilka kan söka stöd och bidrag?
De flesta ekonomiska stöd riktas mot ideella organisationer och föreningar. För att vara en stödberättigad ideell förening krävs:

a

Föreningen ska ha minst 10 medlemmar bosatta i Upplands-Bro kommun

b

Föreningen skall ta ut en medlemsavgift på minst 50 kronor årligen

c

Föreningen ska ha stadgar med fastställd målsättning, en
demokratiskt vald styrelse och revisor

d

Föreningen ska bedriva kontinuerlig ideell verksamhet i Upplands-Bro kommun

e

Föreningen ska erbjuda alla som vill medlemskap

f

Föreningen ska vara ansluten till statsbidragsberättigad
riksorganisation. Förening kan efter särskild prövning av kultur- och fritidsnämnden anses som bidragsberättigad även om medlemskap i riksorganisation saknas.

g

Föreningen ska vara registrerad i Upplands-Bro kommuns
föreningsregister.

h

Föreningen ska delta vid obligatoriska träffar som Kultur – och fritidskontoret arrangerar.

 • Projektstöd för publika arrangemang, kan även sökas av andra organisations typer än ideell förening, enskild person eller grupp av enskilda personer.
 • Bidraget snabb slant kan sökas av enskild person eller grupp av enskilda personer.

2.2 Värdegrund
Verksamheter som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska vila på demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s Konvention om mänskliga rättigheter, Barnkonvention, Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt stödja tillämpliga delar av Agenda 2030.

För att få stöd ska verksamheter ha ett förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika villkor och motverka diskriminering och kränkande behandling.
Diskriminering enligt diskrimineringslagen får inte förekomma.

Verksamheten ska ha ett drogförebyggande förhållningssätt och verka förjämställdhet och inkludering.
Vid brott mot värdegrunden kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om hel eller delvis indragen rätt till stöd.

2.3 Politiska och religiösa organisationer
Politiska och religiösa organisationer är inte bidragsberättigade. Undantag från denna bestämmelse är ungdomsorganisation ansluten till riksorganisation som är berättigad till statsbidrag samt att lokala politiska organisationer med representation i Upplands-Bro kommuns Kommunfullmäktige kan få lokalsubvention enligt taxor och avgifter fastställda av Kommunfullmäktige.

2.4 Ansökan
Ansökan från förening skall lämnas av den lokala huvudorganisationen och inte av sektionsstyrelse eller enskild person.

2.5 Handlingar som föreningar/organisationer årligen ska lämna in
För att vara bidragsberättigad ska sökande organisation/ förening årligen lämna in följande handlingar till kommunen. Handlingarna ska vara aktuella och högst ett år gamla:

 • Sökandes/föreningens organisationsnummer
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Fullständig resultaträkning samt fastställd balansräkning
 • Revisionsberättelse gällande föregående räkenskapsår
 • Försäkringsbesked för föreningar som inte har försäkring genom riksorganisation
 • Alla föreningar och organisationer som önskar söka ekonomiskt stöd/bidrag eller önskar använda kommunens lokaler med lokalsubvention ska inkomma med ett revisions styrkt medlemsantal fördelat på kön över antal medlemmar som är:
  0 – 2 år
  3 – 25 år
  26 – 65 år
  65 – år
  Personer med funktions variation, 26 – år

  Här finns en blankett att använda revisionsstyrkt medlemsantal Pdf, 82 kB.

2.6 Uppgift som skall bifogas av enskild som ansöker
För att vara bidragsberättigad ska en enskild sökande lämna sitt personnummer till kommunen.

2.7 Bidragsår
Bidragsår är det år under vilket bidraget utbetalas av kultur- och fritidsnämnden.

2.8 Bidragsgrundande år
Bidragsgrundande år är året före bidragsåret.

2.9 Ansökningstid
Förening som inte inkommit med ansökan i tid är inte bidragsberättigad. Särskilda regler gäller för lokalt aktivitetsstöd.

2.10 Utbetalning av bidrag
Beviljade bidrag betalas ut till bidragsmottagarens plusgiro-, bankgiro- eller bankkonto.

2.11 Arkivering
Den bidragsmottagande ska spara de handlingar som åberopats vid ansökan i minst 5 år efter bidragsårets utgång.

2.12 Tolkning av bestämmelser
Tolkning av bestämmelser om ekonomiskt stöd/bidrag ska ske av kultur- och fritidsnämnden.

2.13 Särskild prövning av ansökan
Ansökan om ekonomiskt stöd som inte finns med i detta dokument kan beviljas efter särskild prövning av kultur- och fritidsnämnden.

2.14 Försäkring
Bidragsmottagarens medlemmar, verksamhet och arrangemang skall vara försäkrade. Antingen genom anslutning till riksorganisation eller på annat sätt. Enskild som får bidrag skall ha en försäkring som täcker verksamhet, projekt eller arrangemang.

2.15 Lagstöd
Bidrag och annat stöd får inte ges om det står i strid med lagstiftning.

2.16 Revision
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen revisioner av beslutade bidrag.

2.17 Missbruk
Missbruk av erhållna medel eller osanna ansökningsuppgifter leder till indragna stödförmåner helt eller delvis.

2.18 Rätt att neka stöd
Upplands-Bro kommun förbehåller sig rätten att neka kommunalt lokalt stöd till de som har tidigare skuld till kommunen.

2.19 Fordran på föreningen
Om Upplands-Bro kommun har någon fordran som förfallit på den bidragssökande ska denna regleras innan något bidrag utbetalas.

2.20 Överklagan och laglighetsprövning
I samband med beslut om ett stöd eller bidrag får den som ansöker information om huruvida beslutet går att överklaga.


Startbidrag

Syfte


Bidraget är avsett att ge nya föreningar förutsättning för att kunna starta sin verksamhet.

Vilka kan ansöka om startbidrag?


Bidrag kan beviljas till ideella föreningar.

Särskilda förutsättningar


Föreningen ska ha sitt säte och huvuddelen av sin verksamhet i Upplands-Bro kommun. Ansökan om startbidrag ska sökas inom tre månader efter bildande av nyförening.
Bidraget utgör 5% av för bidragsåret gällande prisbasbelopp. För startbidraget gäller följande delar av de grundläggande förutsättningarna i kapitel 2:

 • 2.1.1 c), e ), h)
 • 2.2-2.4
 • 2.10-2.12
 • 2.15-2.20.

Ansökan


Ansökan kan ske löpande under året. Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Protokollshandlingar från konstituerande möte
 • Stadgar
 • Verksamhetsplan
 • Medlemsförteckning eller revisionsstyrkt intyg om antal medlemmar (här finns en blankett du kan använda Pdf, 82 kB.)
 • Intyg om medlemskap i riksorganisation
 • Uppgift om föreningens plusgiro-eller bankgironummer
 • Uppgift om organisationsnummer

Kontakt via e-post för ansökan.

Redovisning


Redovisning av bidraget sker senast 6 månader efter att bidraget är utbetalt.

Lokalt aktivitetsstöd

Syfte


Det lokala aktivitetsstödet utgör kommunens grundläggande stöd till föreningar med barn-och ungdomsverksamhet. Stödet bygger på verksamhetens omfattning i respektive förening.

Vilka kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd?


Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som bedriver ungdomsverksamhet för barn och unga mellan 3 och 25 år samt verksamhet med personer med funktionsvariation oavsett ålder.

Särskilda förutsättningar


Ålder, fördelningsprinciper och ersättningsnivå

Lokalt aktivitetsstöd baseras på det antal aktiviteter som föreningen bedrivit i enlighet med bidragsreglerna. Föreningar erhåller en ersättningsnivå för redovisade deltagartillfällen som årligen fastställs av kultur-och fritidsnämnden.
Deltagartillfällen beräknas utifrån antalet bidragsberättigade medlemmar som deltar i en stödberättigad aktivitet. Bidragsberättigade medlemmar i en förening är de som fyller 3 år men inte fyller 26 år under det bidragsgrundande året som ansökan avser. Bidragsberättigade medlemmar är även personer med funktionsvariation över 25 år.

Stödberättigad gruppaktivitet

 • En godkänd sammankomst är en gruppaktivitet som har minst tre deltagare i åldern 3–25år.
 • Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
 • Gruppaktiviteten ska pågå i minst 60 minuter och ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
 • Ledaren ska ha fyllt 13 år.
 • Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
 • Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per förening och dag.
 • I förening med sektioner som driver olika typer av aktivitet får deltagare ingå i en gruppaktivitet per sektion och dag.
 • Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten.
 • Närvaro ska registreras vid varje sammankomst.
 • Ledaren ska vara närvarande under hela sammankomsten.
 • Gruppaktiviteten ska vara planerad och deltagare ska ha informerats om att de deltar i en bidragsberättigad aktivitet.

Ansökan


Ansökan ska vara kultur-och fritidskontoret tillhanda senast den 25 februari och 25 augusti för respektive period. Föreningen söker om stöd för att genomföra och driva sin verksamhet för kommande verksamhetsperiod med underlag hämtat från föregående verksamhetsperiod. Föreningen är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens gruppaktiviteter. Redovisningen ska på begäran av Upplands-Bro kommun kunna uppvisas i sin helhet.

Från och med 2018 ska alla föreningar redovisa sina aktiviter i APN- Aktivitetskort på nätet.

Inloggningssida APN

Personuppgiftsbehandling vid ansökan av lokalt aktivitetsstöd Pdf, 42 kB.

För sent inlämnad ansökan


Ansökan som inkommit efter angiven sista ansökningsdag ska avvisas såvida inte föreningen kan visa att förseningen beror på omständigheter som bedöms som rimliga och relevanta. Vid för sent lämnad ansökan tillämpas Riksidrottsförbundets regler för sent inkomna ansökningar om lokalt aktivitetsstöd. Länk till nämnda regler, se §8

Utbetalning av bidrag


Utbetalning sker efter avslutad redovisningsperiod, ansökan, kontroll och betalas ut till föreningens plus- eller bankgirokonto. Förening kan inte få bidrag i förskott.

Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet


Den bidragssökande föreningen ska kunna visa att omfattningen av den verksamhet som denne söker bidrag för är riktig. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter är föreningen skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.
Kontroll och uppföljning av det redovisade aktivitetsstödet sker årligen för ett slumpvist antal utvalda föreningar. Uppföljningen sker vid ett avstämnings-och dialogmöte där personal från kultur-och fritidskontoret närvarar. Även stickprovskontroller kan förekomma.

Snabb slant

Syfte


Bidrag till ungdomar och ungdomsgrupper för att stimulera unga att genomföra aktiviteter eller arrangemang för andra ungdomar samt att öka ungas delaktighet i samhället.

Vilka kan ansöka om snabb slant?


Bidraget kan sökas av unga mellan 13–25 år bosatta i Upplands-Bro kommun.

 

Särskilda förutsättningar


 • Bidraget skall stödja ungdomars egna initiativ till aktiviteter eller arrangemang
 • Aktiviteter eller arrangemang skall vara publika.
 • Bidrag utgår med högst 6 000 kronor.
 • Kontaktperson från Upplands-Bro kommun utses som stöd och hjälp.
 • För sökande yngre än 18 år krävs målsmans samtycke.

Ansökan


Bidraget kan sökas löpande under hela året. Handlingar som skall bifogas ansökan är en projektplan och en ekonomisk plan.

Här gör du din ansökan

Utbetalning av bidrag


Utbetalning av bidrag sker till målsmans konto om den som fått bidrag är omyndig. Bidrag kan även utbetalas genom att kommunen betalar projektets fakturor.

Redovisning


Redovisning av bidraget skall ske till kultur- och fritidskontoret senast 3 månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen.

Projektstöd för publika arrangemang

Syfte


Möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Avser bidrag till korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt. Stödet öppnar upp för att inom samma kategori kunna ge stöd inte bara till kulturarrangemang, utan även till idrottsarrangemang, firande av högtider och traditioner samt till andra typer av arrangemang. Inom denna stödkategori ges bidrag till arrangemang för publik och upplevelsen för besökaren står i centrum. Målet är att skapa ett brett och kvalitativt utbud för kommuninvånarna.

Praxis för bidrag till idrotts-och andra arrangemang


Då stöd till publika arrangemang vid sidan av kulturområdet är nytt, saknas det en praxis för vilken typ av arrangemang som skulle kunna beviljas stöd. Dessa arrangemang förväntas ha en hög nivå, standard och kvalitet och kräver en stabil och pålitlig arrangör. Idrottsarrangemang genomförs ofta i samarbete/samverkan med ett förbund som garanterar detta.

Vilka kan ansöka om projektstöd för publika arrangemang?


Stöd kan beviljas till föreningar och organisationer (juridiska personer), enskilda eller grupp av enskilda som genomför arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Organisationer skall ha säte och personer vara folkbokförda i Upplands-Bro Kommun.

Särskilda förutsättningar


Stöd kan be viljas till

 • Projekt som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud
 • Projekt som är öppna för allmänheten och präglas av allmänintresse.
 • Projekt som har anknytning till Upplands-Bros kommuns område eller till kommunens invånare.
 • Ideella föreningar kan beviljas förlustbidrag även om syftet med arrangemanget är att främja vinst.

Stöd kan inte be viljas till

 • Projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi samt i fristående verksamheter med kommunal finansiering
 • Investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar bidragsmottagaren.
 • Projekt med religiös eller politisk inriktning.
 • Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.
 • Projekt vars syfte är att främja vinst.

Ansökan


 • Ansökan kan göras löpande under året. Ansökan ska lämnas senast 30 dagar innan projektet startar.
 • Till ansökan ska projektplan och ekonomisk planbifogas.
 • För ansökan som avser arrangemang i samband med valborg, nationaldag eller midsommar ska ansökan lämnas senast 60 dagar innan projektet startar.
 • För ansökan som avser övriga arrangemang under juli och augusti skall ansökan lämnas senast den 15 maj.

Här kan du göra din ansökan

Bedömningskriterier


Kvalitet

Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser
som arrangemangen förväntas ge upphov till, kvaliteten
på/förutsättningarna för produktion och genomförande, samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.

Publikarbete
Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och det förväntade publika genomslaget.

Ekonomisk bärighet
Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, bland annat bredden på finansieringen.

Brett utbud
Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning
arrangemangen bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in.

Säkerhet, tillstånd och försäkringar
Inom detta kriterium bedöms arrangemangets säkerhetsarrangemang, att alla tillstånd som behövs finns och att arrangemanget är försäkrat.

Redovisning


Redovisning av stödet skall ske till kultur -och fritidskontoret senast 3 månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen.

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Syfte


Bidraget syftar till att möjliggöra kulturföreningarnas verksamhet och publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse samt bidra till ett brett utbud för kommuninvånana. Bidraget är ett årligt bidrag till etablerad och kontinuerlig verksamhet med väsentlig betydelse för Upplands-Bro. Bidraget kan även beslutas för perioder upp till 3 år till föreningar som kommunen tecknar ett avtal med.

Vilka kan ansöka om verksamhetsbidrag för kulturföreningar?


Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som genomför verksamhet och arrangemang inom kultur-och kulturarvsområdet som präglas av kvalitet och allmänintresse samt bidrar till ett brett utbud i kommunen.

Särskilda förutsättningar


Bidrag kan be viljas till

 • Verksamhet som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud.
 • Verksamhet som anordnas av en ideell organisation med säte i Upplands-Bro kommun.
 • Verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Upplands-Bro kommun.

Bidrag kan inte be viljas till

 • Investeringar i lokaler.
 • Verksamhet med religiös eller politisk inriktning.

För bidrag till förening med långsiktigt avtal med kommun gäller även

 • Kultur-och fritidsnämnden beslutar om bidrag utifrån underlag från kultur-och fritidskontoret och berörd förening och med hänsyn till ekonomiska förutsättningar.
 • Avtal kan tecknas för högst 3 år.

Ansökan


Ansökan sker senast den 31 juli.

Här kan du göra din ansökan

Bedömningskriterier


Kvalitet
Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på föreningens
verksamhet och de upplevelser som arrangemang förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningrna för produktion och genomförande, samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.

Publik- och medlemsarbete
Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och det förväntade publika genomslaget.

Brett utbud
Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning verksamhet och arrangemang bidrar till ett brett utbud för kommuninvånarna. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in.

Säkerhet, tillstånd och försäkringar
Inom detta kriterium bedöms arrangemangets säkerhetsarrangemang, att alla tillstånd som behövs finns och att verksamhet och arrangemang är försäkrade.

Redovisning, uppföljning och revidering


För ettåriga bidrag
:

Verksamhet och arrangemang redovisas och bidraget följs upp i samband med nästkommande års ansökan.

För fleråriga bidrag:
Nivån för stöd och ersättning följs upp årligen och kan omprövas iförhållande till hur verksamheten bedrivs, hur överenskommelsen är utformad och med hänsyn till ekonomiska förutsättningar i kultur- och fritidsnämndens budget. Avtal kan förändras och omprövas när så bedöms lämpligt och möjligt.

Uppdragsbidrag

Syfte


Uppdragsbidrag innebär stöd från kommunen till följd av särskilda avtal och överenskommelser om utförande av uppdrag. Det kan antingen vara ett årligt bidrag eller ett engångsbidrg som ges till föreningar som utför ett specifikt uppdrag till nytta för kommunen. Bidraget kan vara knutet till så väl anläggningar som verksamhet.

Vilka kan ansöka om uppdragsbidrag?


Bidrag kan beviljas ideella föreningar, som utöver ordinarie medlemsverksamhet:

 • Har en tydlig verksamhet och/eller anläggning som till stor del riktar sig till allmänheten
 • Åtar sig drift och skötsel av kommunala anläggningar eller lokaler enligt separat avtal
 • Har specifika lokal- eller anläggningsbehov för sin föreningsverksamhet, som inte kan tillgodoses av kommunen, eller
 • Åtar sig specifikt uppdrag till nytta för kommunen.

Särskilda förutsättningar

 

 • Föreningen ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun.
 • Kultur-och fritidsnämnden beslutar om uppdragsbidrag utifrån underlag från kultur-och fritidskontoret och berörda föreningar och med hänsyn till ekonomiska förutsättningar.
 • Uppdragsöverenskommelser och avtal kan tecknas för högst 3 år.
 • Bidraget får inte överstiga den kostnad Upplands-Bro kommun skulle haft för att själv utföra uppdraget.

Ansökan


Ansökan/inledande av diskussion om uppdragsbidrag, kan göras löpande genom kontakt med kultur- och fritidskontoret.

Fördelningskriterier


Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur-och fritidskontorets bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

Redovisning, uppföljning och revidering av avtal


Engångsbidrag

 • Engångsbidrag redovisas och följs upp senast 3 månader efter utfört uppdrag.

Fleråriga bidrag

 • Nivån för stöd och ersättning följs upp årligen och kan omprövas i förhållande till hur verksamheten bedrivs, hur överenskommelse är utformad och med hänsyn till ekonomiska förutsättningar i kultur-och fritidsnämndens budget.

Lokal- och driftbidrag

Syfte


Lokal-och driftsbidragets syfte är att utjämna förutsättningarna mellan verksamheter som bedrivs i:

 • Föreningars egna lokaler.
 • Lokaler som hyrs av annan part än kommunen.
 • Kommunens lokaler med framför allt säsongsbokningar.

För de föreningar som äger sin lokal eller anläggning kan bidrag även sökas till löpande underhåll av anläggningen.

Vilka kan ansöka om lokal-och driftsbidrag?


Bidraget riktar sig till

 • Ideella föreningar med verksamhet i Upplands-Bro som bedrivs i egna lokaler och anläggningar eller i lokaler som hyrs av annan part än kommunen, eller
 • Ideella föreningar med säte och ordinarie verksamhet i Upplands-Bro som tillfälligt, eller på grund av att lokaler saknas i Upplands-Bro för verksamheten helt eller säsongsvis, är tvungna att hyra lokal utanför kommunen.

Särskilda förutsättningar

 

 • Föreningen ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun.
 • Merparten av föreningens verksamhet ska bedrivas i
  lokalen/anläggningen.
 • Föreningar som inte tidigare erhållit bidraget måste kontakta kommunen för bedömning innan ansökan.
 • Bidrag ges för lokaler och anläggningar inom Upplands-Bro kommun, undantag kan ske efter särskild prövning.
 • Bidrag som utgår till förening för åtgärder på kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska ha godkänts av antikvariskt sakkunnig i förhand.
 • Bidrag kan enbart ges då kommunen inte har möjlighet att erbjuda lokal för föreningens verksamhet.
 • Bidrag kan ges för:
  -Konsumtionsavgifter media, el, VA, uppvärmning, renhållning mm
  -Fastighetsförsäkring
  -Lokalhyra
  -Räntekostnader för fastigheten
  -Löpande underhåll och reparationer som inte är standardhöjande
 • Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter.
 • Bidrag till hyreskostnader kan utbetalas under bidragsåret om föreningen har ett kontrakt som löper under hela året.
 • Bidrag till förening med ungdomsverksamhet utgår med maximlt 85% av föreningens beräknade nettolokalkostnad och högst 4,5 prisbasbelopp gällande under bidragsåret.
 • Bidrag till förening som äger kulturhistoriskt värdefull byggnad utgår maximalt 25% av föreningens beräknade nettolokalkostnad och högst 0,5 prisbasbelopp gällande under bidragsåret.
 • I särskilda fall kan kultur-och fritidsnämnden besluta om bidrag med högre procentandel eller belopp.

Ansökan


Ansökan om lokal- och driftsbidrag sker senast den 31 mars enligt ovanstående särskilda förutsättningar och grundas på föregående års kostnader. Ansökan är även redovisning för föregående års bidrag.

Här kan du göra ansökan

Fördelningskriterier


Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur-och fritidskontorets bedömning av angelägenhets grad och befintliga resurser.

Projektbidrag- särskilt stöd

Syfte


Bidraget går att söka för olika typer av projekt som bidrar till en hållbar utveckling av föreningens verksamhet och projekt som bidrar till att utveckla verksamheten i linje med kultur- och fritidsnämndens prioriteringar.

Vilka kan ansöka om projektbidrag –särskilt stöd?


Bidrag kan beviljas till bidragsberättigad ideell förening med säte i Upplands-Bro kommun.

Särskilda förutsättningar


Särskilt stöd

Ideella föreningar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen, kan söka bidrag till särskilda ändamål. I detta sammanhang avses utbildningsbidrag, lägerbidrag, lokalutrustning samt bidrag till verksamhet vars behov ej kan täckas av övriga bidragsformer och som bidrar till en hållbar utveckling av föreningens verksamhet.

Utvecklingsprojekt
Bidrag kan sökas för projekt som bidrar till att utveckla verksamheten i linje med kultur-och fritidsnämndens prioriteringar. Kultur-och fritidsnämnden beslutar årligen om inriktningar, riktlinjer och prioritering för bidraget.

Ansökan


Ansökan sker senast den 1 november.

Här kan du göra din ansökan

Fördelningskriterier


Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån Kultur- och fritidskontorets bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

Redovisning


Verksamhets- och ekonomisk redovisning av projektet skall göras dock senast den 31 oktober året efter bidraget beviljats. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen.

Lokalsubvention

Syfte


Lokalsubvention utgör en stor del av det totala stödet till kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Det är en viktig förutsättning för att föreningarna ska kunna bedriva sin verksamhet. Subventionen syftar framför allt till att ge barn- och ungdomsverksamhet goda förutsättningar.

Vilka kan ansöka om lokalsubvention?


Stöd i form av lokalsubvention kan beviljas till stödberättigad ideell förening

Särskilda förutsättningar


Nivån på lokalsubvention utgår ifrån kommunfullmäktige beslut om taxor och avgifter. För lokalsubvention inom kultur och fritid är för närvarande följande kundgrupper nivåreglerande.

 • A-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma i kommunen, för barn- och ungdomsverksamhet till och med 25 år.
 • B-kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer- och
  funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.
 • C-kund: Övriga föreningar och privatpersonr folkbokförda i
  Upplands-Bro kommun.
 • D-kund: Företag samt kunder utanför Upplands-Bro kommun.
 • E-kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter.

Ansökan


Ingen ansökan om lokalsubvention ska lämnas in. I samband med att lokal bokas fastställs subvention utifrån kundgrupp.

Bidrag via Socialkontoret

Föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag för detta.

Läs mer här om bidrag från socialkontoret


Upp