Personuppgiftsbehandling vid lokalbokning

Personuppgiftsbehandling i samband med lokalbokning i Upplands-Bro kommun

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, personnummer, mobilnummer och mailadress. Vi sparar även information om din aktivitet, till exempel vilken verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal du är i. Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din bokning utifrån Upplands-Bro kommuns uthyrningsregler. Vi har fått dina uppgifter ifrån dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är ett avtalsförhållande. Dina uppgifter kommer att sparas och gallras efter 3 år. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underbiträden för systemutveckling och förvaltning även med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Detta gäller exempelvis Kommunstyrelsen i Upplands-Bro som handhar fakturahanteringen. Uppgifter för fakturahantering sparas och gallras enligt bokföringslagen. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kultur-och Fritidsnämnden i Upplands-Bro kommun, organisationsnummer 212000-0100. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen eller för att göra invändningar. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp