Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för

  • byggande och förvaltning av kommunens allmänna vatten och avloppsnät
  • avfallshantering
  • gator och vägar, cykelvägar och trafikanläggningar
  • parker och torg
  • skötsel för grönområden
  • friluftsområden och kommunägd skog
  • bostadsanpassningsbidrag

Tekniska nämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Tekniska nämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2021‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 februari 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

EXTRA
23 februari

Handlingarna

omfattas

av sekretess

EXTRA
3 mars

Handlingarna

omfattas

av sekretess

19 april 2021

Dagordning

Handlingar

Protokollsutdrag §34 & § 41

Protokoll

24 maj 2021

Dagordning

Handlingar


14 juni 2021
20 september 2021
25 oktober 2021
6 december 2021


Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 februari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Omedelbar justering §§ 11-12

30 mars 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Omedelbar justering §§ 30-32

16 april 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 juni 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 september 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

EXTRA
19 oktober 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 oktober 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 december 2020           Dagordning       Handlingar      Omedelbar
                                                                                                 justering § 115  
                                                                                                 Protokoll

Prenumerera


Ledamöter

Tekniska nämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 3

 2

 Moderaterna 

 2 

 2

 Sverigedemokraterna 

 2

 2

 Vänsterpartiet 

 1

 1

 Kristdemokraterna 

 1 

 1 

 Centerpartiet 

 1 

 1 

 Liberalerna 

 1 

 1 

 Miljöpartiet 

 -

 1

Tekniska nämndens presidium

Ordförande
Marcus Sköld (M)

1:e vice ordförande
Karl-Erik Lindholm (KD)

2:e vice ordförande

Catharina Andersson (S)

Kontakta en politiker


Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Catharina Andersson

Mats Karlsson

Harry Holmström

Leif Janson

Maikki Lemne


Moderaterna

Marcus Sköld

Jan-Erik Tärnström

Andreas Åström

Tomas Lindahl

Sverigedemokraterna

Jan Ramstedt

Rolf Ringstrand

Jan Hellman

Andreas Persson

Vänsterpartiet

Kjell A Johansson

Jeanette Bustot Cesped

Kristdemokraterna

Karl-Erik Lindholm

Daniel Lilja

Centerpartiet

Anders Bjurefors

 Per Lindahl

Liberalerna


Sören Fridman

André Javdan

Miljöpartiet


-

Tilman D Thulesius


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp