Revision

Kommunallagen reglerar att det ska finnas revisorer för att granska verksamheten. Kommunrevisionen ska granska ändamålsenligheten och den ekonomiska nyttan i kommunens och bolagens verksamheter.

Granskningen görs på uppdrag av kommunfullmäktige och omfattar också nämndernas styrning och kontroll. Kommunrevisionen arbetar oberoende och objektivt och är en del av den demokratiska kontrollen.

Revisionens uppgift är att kontrollera och säkerställa att verksamheten i Upplands-Bros kommun utförs säkert, att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som det var tänkt.

Valda revisorer för perioden 2019-2022

Ordförande
Roger Gerdin (S)

Vice ordförande
Thomas Ljunggren (M)

Socialdemokraterna

Roger Gerdin

Sverigedemokraterna

Göran Boklint

Moderaterna

Thomas Ljunggren

Liberalerna

Ingemar Hägg

Miljöpartiet

Tord Svengren

Kristdemokraterna

Leif Söderlund

Centerpartiet

Lars Malmström

Vänsterpartiet

Marianne Kjellberg


Revisionsrapporter och granskningar 2021

Revisionsrapport

Granskning av kommunens hantering av covid-19

Revisionsskrivelse

Granskning av kommunens hantering av covid-19

Revisionsrapport

Granskning av bolagsstyrning

Revisionsskrivelse

Granskning av bolagsstyrning

Revisionsrapport

Uppföljning av 2018 års granskningar

Revisionsrapport

Granskingsrapport för 2020 - AB Upplands-Brohus

Revisionsrapport

Granskingsrapport för 2020 - Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Revisionsrapport

Granskingsrapport för 2020 - Upplands-Bro Kommunföretag AB

Revisionsrapporter och granskningar 2020

Revisionsrapport

Granskningsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Revisionsskrivelse

Granskningsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Revisionsrapport

Granskningsrapport för år 2019 - Upplands-Bro Kommunföretag AB

Revisionsrapport

Granskningsrapport av ärendeberedningsprocessen

Revisionsrapport

Granskning av miljötillsyn och livsmedelskontroll

Revisionsskrivelse

Granskning av miljötillsyn och livsmedelskontroll

Revisionsrapport

Översiktlig granskning av delårsrapport 2020

Revisionsrapport

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Revisionsrapporter och granskningar 2019

Revisionsrapport

Uppföljning av 2017 års granskningar

Revisionsrapport

Granskning av Upphandling i kommunen

Revisionsskrivelse

Granskning av Upphandling i kommunen

Revisionsrapport

Granskning av exploateringsavtal

Revisionsskrivelse

Granskning av exploateringsavtal

Revisionsrapport

Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar

Revisionsskrivelse

Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar

Revisionsrapport

Granskning av social dokumentation

Revisionsskrivelse

Granskning av social dokumentation

Revisionsrapport

Granskning av upphandling i de kommunala bolagen

Revisionsskrivelse

Granskning av upphandling i de kommunala bolagen

Revisionsskrivelse

Delårsutlåtande

Revisionsrapport

Granskningsrapport delår augusti 2019

Revisionsrapport

Granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen GDPR

Revisionsskrivelse

Granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen GDPR

Revisionsrapporter och granskningar 2018

Revisionsrapport

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Upplands-Bro kommunföretag AB

Revisonsskrivelse

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Upplands-Bro kommunföretag AB

Revisionsrapport

Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap

Revisionsrapport

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter

Revisionsrapport

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Revisionsskrivelse

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Revisionsskrivelse

Kvalitetsuppföljning av externa utförare

Revisionsrapport

Granskning av kvalitetsuppföljning av externa utförare

Revisionsrapport

Granskning av delårsrapport

Revisionsskrivelse

Utlåtande granskning av delåret 2018

Revisionsrapport

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor

Revisionsskrivelse

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor

Revisionsrapport

Granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag

Revisionsskrivelse

Granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag

Revisionsrapport

Uppföljning av granskningar 2016

  • Revisionsrapporter och granskningar 2017

Revisionsrapport

Granskning av socialtjänstens uppsökande verksamhet

Revisionsrapport

Planering för kommunal service i en växande kommun

Revisionsrapport

Insatser för elever i behov av särskilt stöd

Revisionsrapport

Granskning av hållbar miljömässig utveckling

Revisionsrapport

Intern kontroll inom Utbildningsnämnden och
Socialnämnden

Granskningsrapport

Styrelsearbetet i de kommunalägda bolagen

  • Revisionsrapporter och granskningar 2016

Revisionsrapport

Granskning av kommunens rutiner för upphandling

Revisionsrapport

Granskning av kommunens personalstrategiska arbete

Revisionsrapport

Granskning av kommunens Va-verksamhet

Revisionsrapport

Migrationens effekter på kommunens verksamheter

Förstudie

Uppföljning av projekt inom lekmannarevisionen

Revisionsrapport

Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2016

Revisionsrapport

Social trygghet och elevhälsa

Revisionsrapport

Rapport avseende uppföljning av 2014 års granskningar

Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisningar per den 31 december 2016

Revisionsrapport

Samverkan med landstinget inom vård och omsorg av
äldre

Revisionsrapport

Granskning av kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete

Revisionsrapport

Uppföljning av 2013 års revisionsrapporter,
Utbildningsnämnden

Revisionsrapporter och granskningar 2015


Granskning av verksamhet och handläggningsrutiner inom individ- och
familjeomsorgen

Revisionsrapport

Uppföljning av 2015 års revisionsrapporter

Granskningsrapport

Lekmannarevision: Bolagens arbete med risker

Revisionsrapport

Verksamhet och handlingsrutiner inom individ- och
familjeomsorg

Revisionsrapport

Intäkter från Migrationsverket

Revisionsrapport

Granskning av rutiner för materiella tillgångar och
anläggningsregister

Revisionsrapport

Asylsökande och invandrade elever i utbildning

Revisionsrapport

Kommunens organisation och rutiner beträffande
aktivitetsansvar för ungdomar


Rapport angående samverkan med landstinget inom vård och omsorg av
äldre

Revisionsrapport

Stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Granskningsrapport

Redovisning av exploateringsverksamheten i kommunen

Granskningsrapport

Intäkter

Granskningsrapport

Granskning av intern kontroll i utgifter

Granskningsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapporter och granskningar 2014

Revisionsrapport

Granskning av kommunens tillsyn över förskolor

Revisionsrapport

Granskningsrapport intäkter

Revisionsrapport

Kommunens kris- och säkerhetsarbete

Revisionsrapport

Styrning av kvalitet inom hemtjänsten

Revisionsrapport

Personlig assistans

Granskningsrapport

Digital infrastruktur

Revisionsrapporter och granskningar 2013

Revisionsrapport

Revisionsrapport: Intern kontroll

Granskningsrapport

Omorganisation av Lillsjöskolan


Granskning av bokslut och årsredovisning 2013-12-31

Granskningsrapport

Inntegration och mångfald

Revisionsrapport

Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp