Revision

Kommunallagen reglerar att det ska finnas revisorer för att granska verksamheten. Kommunrevisionen ska granska ändamålsenligheten och den ekonomiska nyttan i kommunens och bolagens verksamheter.

Granskningen görs på uppdrag av kommunfullmäktige och omfattar också nämndernas styrning och kontroll. Kommunrevisionen arbetar oberoende och objektivt och är en del av den demokratiska kontrollen.

Revisionens uppgift är att kontrollera och säkerställa att verksamheten i Upplands-Bros kommun utförs säkert, att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som det var tänkt.

Valda revisorer för perioden 2019-2022

Ordförande
Roger Gerdin (S)

Vice ordförande
Thomas Ljunggren (M)

Socialdemokraterna

Roger Gerdin

Sverigedemokraterna

Vakant

Moderaterna

Thomas Ljunggren

Liberalerna

Ingemar Hägg

Miljöpartiet

Tord Svengren

Kristdemokraterna

Leif Söderlund

Centerpartiet

Lars Malmström

Vänsterpartiet

Sussanne Persson


Revisionsrapporter och granskningar 2021

Revisionsrapport

Översiktlig granskning av delårsrapport 2021 Pdf, 600 kB.

Revisionsrapport

Granskning av styrning och kontroll av VA-underhåll Pdf, 846 kB.

Revisionsrapport

Granskning av kommunens hantering av covid-19 Pdf, 91 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av kommunens hantering av covid-19 Pdf, 91 kB.

Revisionsrapport

Granskning av bolagsstyrning Pdf, 281 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av bolagsstyrning Pdf, 91 kB.

Revisionsrapport

Uppföljning av 2018 års granskningar Pdf, 375 kB.

Revisionsrapport

Granskingsrapport för 2020 - AB Upplands-Brohus Pdf, 281 kB.

Revisionsrapport

Granskingsrapport för 2020 - Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Pdf, 282 kB.

Revisionsrapport

Granskingsrapport för 2020 - Upplands-Bro Kommunföretag AB Pdf, 282 kB.

Revisionsrapport

Granskning av kommunens arbete med etableringsinsatser Pdf, 346 kB.Revisionsrapporter och granskningar 2020

Revisionsrapport

Granskningsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan Pdf, 297 kB.

Revisionsskrivelse

Granskningsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan Pdf, 63 kB.

Revisionsrapport

Granskningsrapport för år 2019 - Upplands-Bro Kommunföretag AB Pdf, 419 kB.

Revisionsrapport

Granskningsrapport av ärendeberedningsprocessen Pdf, 441 kB.

Revisionsrapport

Granskning av miljötillsyn och livsmedelskontroll Pdf, 308 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av miljötillsyn och livsmedelskontroll Pdf, 65 kB.

Revisionsrapport

Översiktlig granskning av delårsrapport 2020 Pdf, 646 kB.

Revisionsrapport

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Pdf, 436 kB.

Revisionsrapporter och granskningar 2019

Revisionsrapport

Uppföljning av 2017 års granskningar Pdf, 368 kB.

Revisionsrapport

Granskning av Upphandling i kommunen Pdf, 496 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av Upphandling i kommunen Pdf, 520 kB.

Revisionsrapport

Granskning av exploateringsavtal Pdf, 659 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av exploateringsavtal Pdf, 532 kB.

Revisionsrapport

Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar Pdf, 657 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar Pdf, 700 kB.

Revisionsrapport

Granskning av social dokumentation Pdf, 494 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av social dokumentation Pdf, 602 kB.

Revisionsrapport

Granskning av upphandling i de kommunala bolagen Pdf, 642 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av upphandling i de kommunala bolagen Pdf, 618 kB.

Revisionsskrivelse

Delårsutlåtande Pdf, 548 kB.

Revisionsrapport

Granskningsrapport delår augusti 2019 Pdf, 633 kB.

Revisionsrapport

Granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen GDPR Pdf, 407 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen GDPR Pdf, 1 MB.

Revisionsrapporter och granskningar 2018

Revisionsrapport

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Upplands-Bro kommunföretag AB Pdf, 965 kB.

Revisonsskrivelse

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Upplands-Bro kommunföretag AB Pdf, 386 kB.

Revisionsrapport

Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap Pdf, 569 kB.

Revisionsrapport

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter Pdf, 195 kB.

Revisionsrapport

Granskning av arvoden till förtroendevalda Pdf, 643 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av arvoden till förtroendevalda Pdf, 355 kB.

Revisionsskrivelse

Kvalitetsuppföljning av externa utförare Pdf, 576 kB.

Revisionsrapport

Granskning av kvalitetsuppföljning av externa utförare Pdf, 576 kB.

Revisionsrapport

Granskning av delårsrapport Pdf, 656 kB.

Revisionsskrivelse

Utlåtande granskning av delåret 2018 Pdf, 656 kB.

Revisionsrapport

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor Pdf, 672 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor Pdf, 672 kB.

Revisionsrapport

Granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag Pdf, 837 kB.

Revisionsskrivelse

Granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag Pdf, 432 kB.

Revisionsrapport

Uppföljning av granskningar 2016 Pdf, 556 kB.

  • Revisionsrapporter och granskningar 2017

Revisionsrapport

Granskning av socialtjänstens uppsökande verksamhet Pdf, 10 MB.

Revisionsrapport

Planering för kommunal service i en växande kommun Pdf, 8 MB.

Revisionsrapport

Insatser för elever i behov av särskilt stöd Pdf, 220 kB.

Revisionsrapport

Granskning av hållbar miljömässig utveckling Pdf, 309 kB.

Revisionsrapport

Intern kontroll inom Utbildningsnämnden och
Socialnämnden Pdf, 10 MB.

Granskningsrapport

Styrelsearbetet i de kommunalägda bolagen Pdf, 6 MB.

  • Revisionsrapporter och granskningar 2016

Revisionsrapport

Granskning av kommunens rutiner för upphandling Pdf, 6 MB.

Revisionsrapport

Granskning av kommunens personalstrategiska arbete Pdf, 9 MB.

Revisionsrapport

Granskning av kommunens Va-verksamhet Pdf, 793 kB.

Revisionsrapport

Migrationens effekter på kommunens verksamheter Pdf, 596 kB.

Förstudie

Uppföljning av projekt inom lekmannarevisionen Pdf, 753 kB.

Revisionsrapport

Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2016 Pdf, 4 MB.

Revisionsrapport

Social trygghet och elevhälsa Pdf, 9 MB.

Revisionsrapport

Rapport avseende uppföljning av 2014 års granskningar Pdf, 398 kB.

Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisningar per den 31 december 2016 Pdf, 155 kB.

Revisionsrapport

Samverkan med landstinget inom vård och omsorg av
äldre Pdf, 563 kB.

Revisionsrapport

Granskning av kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete Pdf, 1 MB.

Revisionsrapport

Uppföljning av 2013 års revisionsrapporter,
Utbildningsnämnden Pdf, 4 MB.

Revisionsrapporter och granskningar 2015


Granskning av verksamhet och handläggningsrutiner inom individ- och
familjeomsorgen Pdf, 301 kB.

Revisionsrapport

Uppföljning av 2015 års revisionsrapporter Pdf, 5 MB.

Granskningsrapport

Lekmannarevision: Bolagens arbete med risker Pdf, 10 MB.

Revisionsrapport

Verksamhet och handlingsrutiner inom individ- och
familjeomsorg Pdf, 60 kB.

Revisionsrapport

Intäkter från Migrationsverket Pdf, 4 MB.

Revisionsrapport

Granskning av rutiner för materiella tillgångar och
anläggningsregister Pdf, 7 MB.

Revisionsrapport

Asylsökande och invandrade elever i utbildning Pdf, 7 MB.

Revisionsrapport

Kommunens organisation och rutiner beträffande
aktivitetsansvar för ungdomar Pdf, 3 MB.


Rapport angående samverkan med landstinget inom vård och omsorg av
äldre Pdf, 144 kB.

Revisionsrapport

Stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Pdf, 6 MB.

Granskningsrapport

Redovisning av exploateringsverksamheten i kommunen Pdf, 9 MB.

Granskningsrapport

Intäkter Pdf, 9 MB.

Granskningsrapport

Granskning av intern kontroll i utgifter Pdf, 9 MB.

Granskningsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Pdf, 9 MB.

Revisionsrapporter och granskningar 2014

Revisionsrapport

Granskning av kommunens tillsyn över förskolor Pdf, 7 MB.

Revisionsrapport

Granskningsrapport intäkter Pdf, 11 MB.

Revisionsrapport

Kommunens kris- och säkerhetsarbete Pdf, 671 kB.

Revisionsrapport

Styrning av kvalitet inom hemtjänsten Pdf, 12 MB.

Revisionsrapport

Personlig assistans Pdf, 8 MB.

Granskningsrapport

Digital infrastruktur Pdf, 9 MB.

Revisionsrapporter och granskningar 2013

Revisionsrapport

Revisionsrapport: Intern kontroll Pdf, 7 MB.

Granskningsrapport

Omorganisation av Lillsjöskolan Pdf, 3 MB.


Granskning av bokslut och årsredovisning 2013-12-31 Pdf, 421 kB.

Granskningsrapport

Inntegration och mångfald Pdf, 7 MB.

Revisionsrapport

Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan Pdf, 319 kB.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp