Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämndens ansvar är de beslut som handlar om myndighetsuppgifter inom plan- och byggverksamheten till exempel bygglov enligt plan- och bygglagen med undantag för beslut om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering som Kommunstyrelsen beslutar om.

Därutöver är Bygg- och miljönämnden även tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda människors hälsa och miljön enligt Livsmedelslagen, Miljöbalken eller enligt Strålskyddslagen. Nämnden bistår även med utredningar gällande Smittskyddslagen.

Bygg- och miljönämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Bygg- och miljönämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 januari 2019
21 februari 2019
21 mars 2019
25 april 2019Protokoll

23 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Omedelbar justering av § 48

13 juni 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 juli 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 augusti 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 september 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 

Omedelbart justerade §§ 98, 99

7 november 2019
12 december 2019Sammanträdestider och handlingar 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 mars 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 april 2018

Dagordning

Handlingar


17 maj 2018
29 juni 2018
16 augusti 2018
4 oktober 2018
15 november
13 december

Prenumerera

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Vänsterpartiet

1

-

Kristdemokraterna

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Bygg- och miljönämndens presidium

Ordförande
Börje Wredén (L)

1:e vice ordförande
Göran Malmestedt (M)

2:e vice ordförande
Jan Lannefelt (S)

Kontakta en politiker‌

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Jan Lannefelt

Jan Westin

Rasmus Lindstedt

Jane Eklund

Britt-Marie Gerdin

Agneta Holmenmark

Moderaterna

Göran Malmestedt

Andreas Åström

Erling Weibust

Klas Berlin

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Jan Ramstedt

Kristdemokraterna


Jarl Teljstedt

Jan-Erik Björk

Centerpartiet

Per Lindahl

Liberalerna

Börje Wredén

Malte Hildingsson

Vänsterpartiet

Erik Karlsson