Personuppgiftsbehandling i samband med att du använder vårt öppna nätverk WiFi4EU

Vi kommer att spara uppgifter om dig och dina anslutningar i vårt WiFi. Uppgifterna vi sparar är enhetens namn, IP/Mac-adress, tidpunkt, plats, datamängd samt kategorisering av innehåll. Data sparas i högst 30 dagar och används i syftet att förbättra, analysera användande och felsökning

Systemet samlar in den här informationen när du använder tjänsten. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänhetens intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i 30 dagar.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår internetleverantör. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@upplands-bro.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp