Kommunens krisorganisation

Kommunen har en tjänsteman i beredskap (TIB) utanför kontorstid. POSOM är en beredskapsgrupp för psykosocialt omhändertagande som stöttar vid olyckor och katastrofer. När en kris inträffar kan  kommunens krisledningsgrupp och krisledningsnämnd aktiveras.

Tjänsteman i beredskap (TIB)

En tjänsteman i beredskap (TIB) finns tillgänglig efter kontorstid. Det är dit SOS Alarm, brandkår, polis och andra viktiga samhällsfunktioner ringer om något inträffar i kommunen som inte kan vänta.

POSOM

Kommunen har en beredskapsgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer (POSOM).  POSOM består av representanter från olika kommunala förvaltningar och externa myndigheter och organisationer.

Gruppens uppgift är att:

Vid större olycka, katastrof eller extraordinär händelse ge krisstöd till direkt drabbade personer. Syftet med krisstödet är att förebygga fysiska och psykiska besvär efter svåra upplevelser. Med direkt drabbade personer avses exempelvis överlevande och närstående, till skillnad från indirekt drabbade som sjukvårdspersonal och annan insatspersonal. Syftet är att ge psykosocialt stöd i en kris- eller katastrofsituation för att på längre sikt förebygga psykisk ohälsa.

Posom ska kallas in och när det behövs krisstöd i sådan omfattning att den ordinarie verksamheten inte klarar av att ge det, eller när det inte finns någon ordinarie verksamhet som har ansvaret. Det är viktigt att ordinarie verksamhet har beredskap, träning och utbildning i att hantera kriser, så att kommunen lever upp till lagkraven. 

Posoms uppgift är inte att stötta enskilda personers kriser eller olyckor, det finns andra instanser som hanterar detta, till exempel sjukvård, psykiatri, räddningstjänst, polis med flera.

Posom ersätter inte normalt stödjande verksamhet för människor i kris eller arbetsgivares arbetmiljöansvar utan är en organisation för särskilda tillfällen.

Posom ska aktiveras:

  • När den ordinarie verksamheten avseende psykiskt och socialt omhändertagande eller socialjoursverksamheten inte har resurser att lösa uppkommen händelse eller kris med befintliga resurser. Detta gäller såväl dag-, kvälls- som helgtid.
  • Vid omfattande kris/extraordinär händelse som kräver samordnade resurser gällande krisstöd inom kommunen till exempel i samband med omfattande våldssituationer/övergrepp, explosioner, bränder, smittspridning, långvarigt strömavbrott etcetera.
  • Vid de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet.

Krisledningsgrupp och krisledningsnämnd

Upplands-Bro kommun har en krisledningsgrupp som aktiveras när det behövs. Gruppen består av kommunala tjänstemän. Kommunen har även en krisledningsnämnd som består av förtroendevalda politiker.

Upp