Kommunens trygghetsarbete

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som invånare trivs och känner dig trygg i din vardag. Här kan du läsa om Upplands-Bro kommuns trygghetsarbete och vad kommunen och du själv har för skyldigheter.

Brobyggare i Upplands-Bro kommun.

Kommunen samverkar tätt med väktare, polis, föreningar, nattvandare samt lokalt näringsliv och handel.

I vårt arbete ingår bland annat att arrangera trygghetsvandringar och samordna fältpersonal samt att utforma strategier och handlingsplaner.

Vi arbetar också förebyggande kring alkohol, narkotika, doping, tobak, spel, brott och våld.

I kommunen är det Enheten för trygghet och prevention som kommunövergripande arbetar med områden som trygghet, prevention, strategiska perspektiv på integration, demokrati, social hållbarhet samt våld i nära relationer.