Restriktioner gällande barn i förskola

Personalen i förskolan ska följa Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer om social distansering till andra vuxna. För att möjliggöra detta behöver alla vuxna, ta sitt egenansvar och stanna hemma om barnet eller man själv är sjuk.

Har du som vårdnadshavare frågor kring bedömning utifrån smittskyddsrekommendationerna, kan ni kontakta Smittskydd Stockholm: registrator@smittskyddstockholm.se

Friska barn är välkomna till förskolan även om någon i familjen är sjuk men då med extra uppmärksamhet på symptom.

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Vi följer även förtydligandet för förskolan, från Skolverket när det gäller behovet att av förlägga mer tid utomhus, för att minska smittspridningen.

  • Verksamheten i förskolan kan med fördel förläggas utomhus i större omfattning.

  • Det kan vara bra om hämtning och lämning sker utomhus i största möjliga mån.
  • De delar av introduktionen där vårdnadshavare deltar bör ske utomhus för att minska smittspridningen.

www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/organisera-forskolan-under-coronapandemin#h-Rutinerforhamtningochlamning

Samtidigt går vi nu mot kallare tider vilket ger oss en stor utmaning – varje förskola behöver titta på hur man skapar en väl avvägd vardag för barns olika behov.

Att främja barns hälsa och välbefinnande kan göras på många olika sätt i förskolan. Det handlar om fysisk aktivitet, goda matvanor och en väl avvägd dagsrytm, med både vila och aktivitet, som är anpassad efter barnens behov och vistelsetid. Lpfö 18, s. 7

Det är i första hand de vuxna som ska hålla avstånd, så barn kan även fortsättningsvis gå in när de fryser och det bedöms som barnets bästa, utan att vårdnadshavare behöver gå in och hämta barnet. Att hämta och lämna ute, kräver en god organisation och dialog så barnen inte blir lidande. Rätt kläder är en av förutsättningarna och en bedömning om hur lång tid en grupp kan vistas utomhus, beror på flera saker tex barnens ålder. Personalen på förskolan behöver därför vara lyhörd för barnens signaler och ha en nära dialog med barnens vårdnadshavare. Och vi behöver alla visa omtanke om våra medarbetare i förskolan, som står inför en tuff och ny situation.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp