Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området och har kontakt med polisen.

Kom igång med grannsamverkan

Efter att ni har bildat er en uppfattning om vad grannsamverkan är och hur det går till, bestämmer ni i styrelsen, föreningen eller samfälligheten om att medverka i grannsamverkan mot brott. Det är de boende, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar i ett område/trapphus som initierar start av grannsamverkan. Det är också de boende i samarbete med polisen som håller samverkan levande. Kontakta lokalpolisen och meddela ert intresse.

Utse en kontaktperson. Denna ska ha tillgång till e-post för att kunna ta emot information från polisen.

Informera de boende i området om beslutet att medverka och vad grannsamverkan är. Bestäm på vilket sätt ni ska informera de boende. Det vanligaste sättet är att skapa en mejlgrupp och därefter vidarebefordra mejlen till gruppen.

Lämna in underlaget till polisen

Kontaktpersonerna skall lämna sitt medgivande enligt dataskyddsförordningen (GDPR) att ingå i polisens och kommunens register för grannsamverkan mot brott.

Polisen skickar information till kontaktpersonen, som ansvarar för distributionen. Den andre kontaktperson står som "reserv."

Områdesblanketten, med information om området, antal hushåll och vägnamn i området ska sändas till närpolisen. Antingen via brev, fax eller lämnas till polisstationen eller kommunens kundcenter. Det går även bra att scanna dokumenten och bifoga dessa i mejl till lokalpolisområdet.

Blanketterna finns att hämta på polisstationen i Kungsängen och kommunens Kundcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängen. Det går även bra att beställa blanketter genom ett mejl till lokalpolisen eller trygghetsamordnaren.

Efter att detta är genomfört ska området inventeras. Hur många skyltar om grannsamverkan behövs? Hur ser gemensamma ytor ut ur ett brottsförebyggande perspektiv?

Beställ skyltar

Skyltar beställs dagtid av Grannstödsbilen på telefon 073-961 65 30 alternativt av polisen eller genom att maila trygg@upplands-bro.se. Skyltar lämnas endast ut till registrerade kontaktpersoner.

Skyltar ska placeras så att de täcker samtliga infartsvägar till området, inklusive gång- och cykelvägar. Placera skyltarna högt för att undvika skador. Skyltar får inte placeras så att de utgör en säkerhetsrisk i trafikhänseende. Det finns även dekaler i olika storlekar som lämpar sig för flerfamiljshus.

Det är kontaktpersonens ansvar att genomföra regelbunden kontroll över att skyltarna är hela, lättavlästa och rena.

Vid frågor eller funderingar

Kontakta kommunen på e-post: trygg@upplands-bro.se


Upp