Miljömässig hållbarhet

Kommuner och regioner arbetar alltmer intensivt för att uppnå och kunna visa på bra miljöresultat som ett led i sitt arbete för en hållbar utveckling. Agenda 2030 leder oss i rätt riktning och när det gäller vårt miljöarbete i vår kommun, är både de globala och de nationella målen viktiga likväl som regionala riktlinjer. 2019 erhöll vi Miljödiplom vilket bevisar att vi uppfyller kraven på ett systematiskt arbetssätt och att kommunen har höga ambitioner vad gäller hållbar utveckling.

Miljöutredning – grunden till vårt miljöarbete

För att ta reda på vad vi behöver fokusera mest på, gör vi regelbundet en större nulägesanalys, en så kallad miljöutredning. Den senaste utredningen genomfördes 2015, och denna ligger till grund för det miljöarbete vi har idag. Under 2020 kommer en ny utredning att göras för att vara i fas med omvärld och de förändringar som sker inom vår egen kommun.

Miljöutredningen är det första steget i arbetet med att införa ett miljöledningssystem i Upplands-Bro kommun. Utredningen är en slags nulägesanalys som visar vilken direkt och indirekt miljöpåverkan kommunen har idag. Utredningen går även igenom vad som krävs för att kunna införa ett miljöledningssystem.

Kommunens miljöpåverkan

Den direkta miljöpåverkan beskriver verksamheternas användning och förbrukning av naturresurser, utsläpp och avfall. Till exempel använder kommunen nästan uteslutande förnybar el och fjärrvärme i sina lokaler och bostäder, däremot finns förbättringspotential när det gäller energieffektivisering, avfall och resor.


Vår miljöpolicy

2016 antogs en miljöpolicy av Kommunfullmäktige. Miljöpolicyn fungerar som en långsiktig vägledning för kommunens miljöarbete.

Miljöpolicyn ska bidra till att göra Upplands-Bro till en ännu mer attraktiv kommun att leva, arbeta och vistas i.

Upplands-Bro kommuns verksamheter, Upplands-Bro Kommunföretag AB och AB Upplands-Brohus ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av naturresurser och minskad miljöpåverkan genom att:

  • Organisationen ska kännetecknas av ett personligt miljöengagemang som ska leda till ständiga förbättringar.
  • Kunskap avseende miljölagar samt andra krav ska vara god och verksamheten ska uppfylla dessa.
  • Kontinuerligt och systematiskt arbeta med de för Upplands-Bro kommun mest betydande miljöaspekterna; energianvändning, transporter, avfall, upphandling och inköp, användning av livsmedel, kemikalier och produkter, ny-, till- och ombyggnation, planering och exploatering, myndighetsutövning, utbildning, sociala tjänster, nödlägesberedskap samt finansiella tjänster.
  • Arbetet ska präglas av kretsloppstänkande som därmed ska leda till minskad miljöbelastning och att förebygga föroreningar.
  • Öppet redovisa och informera om vårt miljöarbete.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp