Överklaga ett beslut

Du som är kommunmedlem i Upplands-Bro kan överklaga beslut som kommunen fattat. Om beslutet rör dig själv och du anser att själva beslutet är fel kallas det förvaltningsbesvär.

Om du tycker att det var fel av kommunen att ens fatta beslutet kallas det för laglighetsprövning (tidigare kommunalbesvär).

Förenklat kan sägas att när kommunen agerar som en myndighet överklagas besluten genom förvaltningsbesvär medan politiska beslut överklagas genom laglighetsbesvär.

Plan- och byggärenden överklagas i regel genom förvaltningsbesvär. Detta trots att vissa beslut, t ex detaljplaner kan tyckas beröra samtliga kommunmedlemmar och i regel antas av kommunfullmäktige.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen inte haft rätt att fatta beslutet, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning prövar domstolen om kommunen överskridit sin befogenhet när den fattade beslutet, t ex om det har begåtts något formellt fel eller om beslutet strider mot lag eller annan författning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten i Stockholm senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. Bestämmelser om laglighetsprövning finns i 13 kap kommunallagen. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Kommunen måste då fatta ett nytt beslut i frågan.

Kommunens officiella anslagstavla

På förvaltningsrättens webbplats kan du läsa om hur det går till att begära laglighetsprövning

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet angår kan lämna in ett förvaltningsbesvär till exempelvis förvaltningsrätten eller länsstyrelsen. Detaljplaner m m överklagas till mark- och miljödomstolen.

Vid beslut som rör dig som individ är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Detta brukar kallas besvärshänvisning och bifogas tillsammans med beslutet. Vissa beslut tillkännages dock istället på kommunens officiella anslagstavla. Du har tre veckor på dig från det datum du fick del av beslutet eller från den dag beslutet anslagits på anslagstavlan att överklaga det.


Läs om att överklaga socialtjänstbeslut på förvaltningsrättens webbplats

Läs om att överklaga LSS-beslut på förvaltningsrättens webbplats

Läs om att överklaga kommunens beslut på länsstyrelsens webbplats

Läs mer om att överklaga kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan på boverkets webbplats

Läs mer om mark- och miljödomstolen på domstolens webbplats

Ditt överklagande ska innehålla:

  • Vilket beslut det är som du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets diarienummer.
  • Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
  • Kompletterande handlingar som stöder din ståndpunkt, om det finns sådana.
  • Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift.

Överklagandet till kommunen skickar du till:

Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Laglighetsprövning skickar du direkt till förvaltningsrätten och alltså inte till kommunen.

Upp