Lämna ett medborgarförslag

Har du en idé om hur Upplands-Bro kan utvecklas? Då kan du lämna in ett medborgarförslag till kommunen. Medborgarförslag ger dig som bor i Upplands-Bro möjlighet att påverka i frågor som du tycker är viktiga.

Du som är folkbokförd i Upplands-Bro får sända in medborgarförslag till kommunen. Barn och ungdomar under 18 år har också rätt att lämna in förslag samt utländska medborgare som inte ännu fått sin kommunala rösträtt. Föreningar, företag, sammanlutningar och organisationer får inte lämna in medborgarförslag.

Vad kan mitt medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan handla om kommunens verksamheter och det kommunen ansvarar för. Det kan gälla till exempel skola, samhällsplanering eller fritid. Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne.

Ett medborgarförslag får inte handla om löpande underhåll, som byten av glödlampor eller sanering av klotter. Sådana synpunkter kan du lämna in via synpunktshanteringen på kommunens hemsida. Se kontaktvägar här.

Ett medborgarförslag får inte vara diskriminerande, rasistiskt eller kränkande, eller strida mot lag eller författning. Det får inte heller handla om sådant som rör myndighetsutövning mot en enskild individ, till exempel beslut om bygglov eller bistånd.

Vad behöver mitt medborgarförslag innehålla?

  • Förslaget ska vara skriftligt och innehålla ett konkret förslag
  • Förslaget kan vara skrivet och undertecknat av dig eller flera kommuninvånare
  • Förslaget ska innehålla kontaktinformation som namn, adress och telefonnummer
  • Förslaget får bara ta upp ett ämne åt gången

Hur ska jag lämna in medborgarförslaget?

Förslaget kan lämnas in till kommunens kontaktcenter i Kungsängen eller i Brohuset och det går också att skicka in förslaget via post. Viktigt här är att förslaget är undertecknat av en eller flera medborgare.

Hur tas mitt medborgarförslag emot?

Du får en skriftlig bekräftelse via brev eller e-post från kommunen på att ditt medborgarförslag tagits emot. Vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde sänder kommunfullmäktige förslaget för beslut eller yttrande till ansvarig nämnd.