Kommunens politiska process

Här kan du följa hela den politiska processen fram till ett verkställt beslut.

Ärendeuttag

Innan kallelsen och handlingarna skickas ut träffas kontorschef och/eller avdelningschef med ordförande och vice ordförande för att besluta om vilka ärenden som ska behandlas och i vilken ordning ärendena ska behandlas vid kommande sammanträde.

Utskick

När dagordningen och alla ärenden är färdigställda så skickas en kallelse med dagordning och handlingar till den förtroendevaldas Upplands-Bro mejl. Oftast brukar kallelse och handlingar skickas till förtroendevalda i instansen 2 veckor innan nämndsammanträdet.

Beredning

I huvudregel ska alla ärenden som Kommunfullmäktige beslutar om beredas i Kommunstyrelsen. För nämndsammanträden finns det inte något lagkrav på beredning av ärenden men nämnderna har vanligtvis också beredningar i form av förmöten. Varje nämnd utser vilka representanter som ska ingå i beredningen, vanligen presidiet och en representant från respektive parti. Under detta möte närvarar även kontorschef, eventuell avdelningschef och nämndsekreterare. Även övriga tjänstepersoner kan bli inbjudna för att besvara frågor om utredningar. Syftet med beredningen är att gå igenom dagordningen för att partierna ska ha möjlighet att ställa frågor. Tidpunkt för beredning framgår av kallelse men det sker oftast 1 vecka innan nämndsammanträdet.

Sammanträdet

Vid sammanträdet samlas ledamöter och ersättare för att fatta beslut i de ärenden som behandlas. Mötet öppnas av ordförande, därefter sker upprop och röstlängden fastställs. En justerare utses och dagordningen fastställs. Sedan går nämnden igenom dagordningen och fattar beslut i de ärenden som behandlas.

Protokollsanteckning

Närvarande ledamöter och ersättare har rätt att lämna protokollsanteckning till besluten som tas. Att lämna en  protokollsanteckning innebär att en eller flera ledamöter eller tjänstgörande ersättare lämnar en förklaring till sin ståndpunkt, sitt röstande eller en kommentar till beslutet. Enligt beslut i Kommunfullmäktige § 42 den 31 mars 2021 ska protokollsanteckningen läsas upp under sammanträdet och godkännas av ordförande för att få läggas till i protokollet. Om ordförandens bedömning ifrågasätts får ytterst nämnden avgöra om anteckningen får läggas till i protokollet. Godkänd protokollsanteckning ska lämnas skriftligt till sekreteraren under sammanträdet eller senast före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Inträdesordning

Har en ordinarie ledamot fått förhinder blir en ersättare tjänstgörande. Finns ingen ersättare tillgänglig från samma parti tillämpas nedanstående inträdesordning, enligt beslut i Kommunfullmäktige § 52 den 29 april 2020.

För ledamot från:

Inträder ersättare från:

S

S, MP, V, C, KD, L, M

M

M, L, KD, C

L

L, M, KD, C

KD

KD, M, L, C

C

C, M, L, KD

MP

MP, S, V

V

V, MP, S, C, L

SD

SD, M, L, KD, C, S, MP, V

I de fall ersättare inte kan kallas in enligt ovanstående ordning kallas ersättare från annat parti enligt proportionellt valsätt.

Enligt proportionellt valsätt är ordningen följande under mandatperioden 2018–2022: S, M, SD, L, KD, V, C, MP.

Justering av protokoll

Att justera ett protokoll innebär att protokollet kontrolleras och undertecknas för att intyga att det som återges i protokollet överensstämmer med sammanträdet och de beslut som fattats. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare minst en ledamot (i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen är det två ledamöter) som utses vid sammanträdets början. Justering ska ske senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.

Vid brådskande ärenden kan protokollet eller enstaka paragrafer justeras omedelbart efter sammanträdet. Detta innebär att sekreteraren färdigställer protokollet/paragrafen och att ordföranden och utsedda justeringspersoner undertecknar beslutet omedelbart efter sammanträdet.

Anslag av protokoll

Protokollen ska anslås senast två dagar efter att det justerats på kommunens digitala anslagstavla. Det ska sitta uppe i 3 veckor och under denna tid går besluten att överklaga.

 

Expediering av beslut

När protokollet blivit justerat och anslaget så expedieras beslutet, vilket innebär att beslutet skickas till de instanser eller personer som blir berörda av beslutet eller har väckt ärendet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp