Uppdaterad 06 september 2023
Skriv ut

Planförslag och antagna detaljplaner

Detaljplanen är ett dokument som styr hur mark och vatten inom ett visst område får användas och bebyggas. Här kan du läsa om hur en detaljplaneprocess går till och få en inblick i vad som händer i kommunen.

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen styr hur mark och vatten inom ett visst område får användas och bebyggas. Planen är ett juridiskt bindande dokument som gäller för all framtid om den inte ändras eller upphävs genom en ny planprocess.

Om detaljplaneprocessen

En idé till hur mark kan användas och bebyggas formuleras först i ett planförslag. Att sedan upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan är ett arbete som måste följa vissa mallar enligt plan- och bygglagen.

Utifrån ett planförslag kan kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt – standardförfarandet är det vanligaste.

Ett så kallat utökat förfarande används när planförslaget inte stämmer överens med översiktsplanen, om förslaget är av stort intresse för allmänheten eller kan leda till stor miljöpåverkan.

Pågående samråd och granskning

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan eller översiktsplan skickas förslaget ut på samråd. Under samrådstiden har du möjlighet att tycka till om planen. Här hittar du de planer som just nu är ute på samråd eller granskning i Upplands-Bro kommun.

Prioritering av pågående detaljplanering

Planarbetet styrs av omständigheter som ofta är svåra att kontrollera och det kan medföra att utfallet blir annorlunda än det som föreslås. Planprioriteringen rangordnar projekten utifrån fyra prioriteringsnivåer. Därefter följer en bedömning om förväntad tidpunkt för när nästa steg i planprocessen. Slutligen beskrivs varje projekt kortfattat.

Prioritet 1: Högsta prioritet

Prioritet 2A: Lägre prioritet. Endast projekt ovanför det röda strecket handläggs.

Prioritet 2B: Planer av enklare karaktär. Handläggs om tid finns.

Prioritet 3: Vilande. Har begränsat allmänvärde eller väntar på nödvändiga besked.

Prioritet 4: Vilande ändrade förutsättningar. Ska omformuleras eller avslutas.

Sist i planprioriteringen: Lista över inkomna förfrågningar eller diskussioner som kan leda till kommande uppdrag.

Planavdelningen hanterar ett stort antal detaljplaneärenden. Ambitionen är att Samhällsbyggnadsutskottet ska fatta beslut om prioriteringen tre gånger per år.

Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig service.

Det är angeläget med samstämmighet mellan Samhällsbyggnadskontoret och kommunens politiker om hur ärendena ska prioriteras. Prioriteringen ska löpande ge en bild av hur Planavdelningens resurser ska fördelas. Det ska också vara en del i kommunikationen med de exploatörer som kommunen samarbetar med.

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här finns de detaljplaner som vunnit laga kraft 2019–2022. Laga kraft är den juridiska termer som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Efter detta beslut kan genomförandet av en antagen detaljplan påbörjas.

Detaljplanen har fått laga kraft den 15 mars 2023.

Detaljplanen har fått laga kraft den 29 augusti 2022.

Detaljplanen har fått laga kraft den 20 september 2022.

Detaljplanen har fått laga kraft den 7 mars 2022.

Detaljplanen har fått laga kraft den 19 januari 2022.

Detaljplanen har fått laga kraft den 28 oktober 2020.

Detaljplanen har fått laga kraft den 8 oktober 2020.

Detaljplanen har fått laga kraft den 28 november 2019.

Upphävandet har fått laga kraft den 15 maj 2019.

Utvecklingsprojekt

Är du intresserad av fler detaljplaner och utvecklingsprojket i Upplands-Bro kommun? Här finns alla samlade.

Är du nöjd med informationen på sidan?