Uppdaterad 22 december 2023
Skriv ut

Nya avfallsföreskrifter på samråd 23 okt-23 nov 2023

Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till nya avfallsföreskrifter. Dessa skickas nu ut på samråd och vi vill gärna ha era synpunkter på förslaget. Synpunkter kan lämnas till och med den 23 november 2023.

Vad är avfallsföreskrifter?

Alla kommuner är skyldiga att ha avfallsföreskrifter. De nya avfallsföreskrifterna har tagits fram för att anpassa föreskrifterna till förändringar i lagstiftningen som har skett sedan den senaste revideringen.

Det gäller bland annat en förändring av avfallsförordningen och förändringar i producentansvaret.

Tekniska nämnden har beslutat om att skicka ut förslaget på samråd.

Viktiga ändringar i de nya föreskrifterna

 1. Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll som ska hämtas från fastigheten. Fastighetsägare har därmed skyldighet att ordna plats för detta ändamål.
 2. Övergångsbestämmelser om krav på separata fack eller behållare för insamling av de olika förpackningslagen vid fastigheten träder i kraft områdesvis i den takt avfallsorganisation bestämmer, dock senast 1 juli 2025. Om det finns särskilda skäl kan undantag sökas, dock längst till 1 januari 2027 eller enligt avfallsförordningen.
 3. Kommunen utgör ett hämtningsområde. Hämtningsområde 2 med Mälaröarna har tagits bort på grund av förändringar i avfallshanteringen på öarna. Insamlingsplats för öbor anordnas istället på fastlandet.
 4. Verksamheter som är samlokaliserade med hushåll kan ha kommunal insamling av förpackningsavfall efter anmälan till kommunen.
 5. Undantag från krav på utsortering av matavfall har tagits bort eftersom sortering av matavfall blir obligatoriskt i hela Sverige från januari 2024.

Samrådsdokument

Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på föreskrifterna. Inkommande synpunkter från samråd kommer att sammanställas och förslaget till avfallsföreskrifterna eventuellt justeras utifrån inkomna synpunkter.

Avfallsföreskrifterna består av ett huvuddokument och tre bilagor. Du kan läsa dem i pdf-format och ladda ner dem här:

Så lämnar du dina synpunkter

Samrådet pågår 23 oktober -23 november 2023.

Du skickar in dina synpunkter per e-post eller brev.

Ange diarienummer: TN 23/0259

 • via e-post, skicka till: avfall@upplands-bro.se
 • via brev, skicka till:
  Upplands-Bro kommun
  Avfallsenheten
  196 81 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?