Uppdaterad 26 maj 2023
Skriv ut

Insamling av hushållens förpackningar blir kommunalt ansvar

Från 1 januari 2024 blir landets kommuner ansvariga för insamligen och sorteringen av förpackningsavfall. Det har regeringen beslutat. Från och med 2027 ska alla hushåll även vara anslutna till kommunens fastighetsnära insamling. Det påverkar dig som är fastighetsägare.
Här kan du läsa om vad förändringen innebär och hur den kommer att gå till.

Därför görs förändringen

De nya bestämmelserna innebär att Sveriges kommuner tar över det ansvaret för insamling och sortering av förpackningsavfall, Idag sköts insamlingen av producenterna, alltså företagen som tillverkar förpackningar. Producenterna kommer att ha fortsatt ansvar för själva återvinningen.

Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024. Förändringen görs för att möta EU-krav och målen för materialåtervinning till 2030.

Syftet är alltså att öka sorteringen av förpackningar så att mängden förpackningar i vanligt restavfall minskar. Det ökar materialåtervinningen och bidrar till att de gemensamma miljömålen.

Förändringen innebär på sikt också en ökad service till invånarna. En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper samlas in i anslutning till bostaden, gör det enklare att göra rätt.

Förpackningsproducenternas ansvar

Producentansvaret för förpackningar infördes 1995. Det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.

Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024. Det är alltså producenterna som sköter själva återvinningen men i stället för att, som idag, samla in avfallet själva, blir det kommunerna som tar över insamlingen.

Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall.

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Krav att sortera ut förpackningar

Upplands-Bro kommun inför nu ett riktat krav till hushållen om att förpackningar ska sorteras för att därefter kunna samlas in. Det är dock inget nytt krav, det har varit en skyldighet att sortera förpackningar sedan 1995.

Vad händer nu? Viktiga datum

Kommunens avfallsorganisation arbetar just nu med förberedelser för övertagandet av ansvaret. Bland annat så utförs en upphandling av insamlingstjänster.

1 januari 2024

Kommunerna övertar ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall. Detta innebär att enbart kommunen får samla in förpackningar från hushåll.
Samtidigt tar kommunen även över ansvaret för Återvinningsstationerna.


1 januari 2026

Kommunerna ska ordna insamling av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser utomhus.


1 januari 2027

Från och med 2027 ska alla hushåll vara anslutna till kommunens fastighetsnära insamling av förpackningar. Det innebär att du som fastighetsägare behöver tillgodose utrymme för den utökade avfallshanteringen.


Så kommer det att gå till

Abonnemang och kostnader, kärl, hämtningsintervall

Det är ännu inte klart hur abonnemangen kommer att se ut. Detta beräknas vara klart hösten 2023.

Kommunen kommer att erbjuda ett standardabonnemang till en fast årskostnad. Om något utöver standardabonnemanget behövs, som till exempel extra avfallskärl, annan kärlstorlek eller hämtning oftare, så kommer det att vara möjligt att lägga till det mot en extra kostnad.

Taxor och avgifter, beräknas vara klart hösten 2023.

Fastighetsägare, detta gäller för dig

Fastighetsägare som redan idag har insamling av förpackningar

Ni har i dag ett avtal med en entreprenör som arbetar på uppdrag av producenterna och hämtar förpackningar från er fastighet.

Detta befintliga avtal måste ni se till att det slutar att gälla 31 december 2023 i och med att ansvaret för insamlingen flyttas över till kommunen. Samtliga abonnemang för insamling av förpackningar och returpapper(tidningar) tecknas med kommunen.

Kommunen behöver få in uppgifter från er om er befintliga fastighetsnära insamling så att kommunen kan planera denna insamling så att tömningar kan fortsätta 2024.

Fastighetsägare som INTE har infört insamling av förpackningar

Lagstiftningen innebär att samtliga hushåll ska kunna lämna förpackningar i nära anslutning till bostaden. Det ska vara samma service på förpackningar som det är på mat- och restavfall. Det tas nu krafttag för att öka återvinningen och att få bort förpackningarna som felaktigt slängs i restavfallet. Kommunen har fått till uppgift att bygga ut insamlingen av förpackningar så att samtliga bostäder är anslutna till systemet senast 2026.

Om ni inte har infört insamling av förpackningar behöver ni påbörja en planering för detta.


Förpackningsavfall från verksamheter

Kommunen har enbart tilldelats ansvaret av att samla in förpackningar från hushåll. Verksamheter berörs inte. Verksamheter anlitar valfri entreprenör på fria marknaden för insamling av förpackningsavfall.

Samlokaliserad verksamhet
En samlokaliserad verksamhet kan få förpackningsavfallet hämtat av kommunen enbart om verksamheten finns i en bostadsfastighet samt använder samma avfallsbehållare som hushållen.

Detta händer med ditt sorterade avfall

Allt avfall som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt. Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas. Det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna än att producera nytt.

 • Plastförpackningar Plasten i förpackningen blir nya plastprodukter och plasten som inte går att återvinna energi-återvinns.
 • Tidningar/returpapper Återvinns till nya pappersprodukter.
 • Glasförpackningar Glaset kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar, utan att kvaliteten försämras.
 • Pappersförpackningar Papperet i förpackningen blir nya pappersförpackningar samt andra pappersprodukter. Plasten i förpackningen förbränns för att ge hela processen energi.
 • Metallförpackning kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Matavfall Omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror.
 • Restavfall Förbränns och ger energi i form av el och värme.

Är du nöjd med informationen på sidan?