Håbo-Tibble Kyrkby

Håbo-Tibble Kyrkby är ett tätt bebyggt småhusområde med en kyrka, idrottsplats och lägenhetshus. Anslutning mot kommunalt vatten och avlopp är prioriterad, men de nuvarande VA-lösningarna och anslutningsförutsättningarna mot den allmänna anläggningen utreds först för kartläggning av hur omfattande VA-arbetet blir i området.
Information om projektets utveckling uppdateras löpande här nedan.

Områdeskarta Håbo-Tibble kyrkby

VA-utbyggnad Håbo-Tibble Kyrkby

Håbo-Tibble Kyrkbys anslutning mot kommunalt vatten och avlopp planeras ske i 3 etapper.

Först byggs anslutningsmöjlighet till fastigheterna inom det blåringade området ut. Förbindelsepunkterna, var anslutning sker mot det kommunala VA-ledningsnät byggs i samband med ledningsutbyggnaden till Tjusta. Ambitionen är att starta arbetet redan i höst och då beräknas det bli klart april 2021.

Därefter planerar vi att bygga ut anslutningsmöjlighet till fastigheterna inom det svartringade området. Här är ambitionen är att påbörja arbetet senast i april 2021 och arbetet beräknas ta ungefär en månad.

Området inringat med röd färg är verksamhetsområde för Håbo-Tibble Kyrkby vatten GA. Här har vi påbörjat en statusutredning för det befintliga ledningsnätet. Utredningen beräknas blir klar under 2021. Syftet är att kartlägga hur anslutning mot kommunalt VA-ledningsnät kan utföras på bästa sätt. Dialog under utredningstiden sker med styrelseordförande i samfällighetsföreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen.

Karta

Juli 2020

Projektet är en del av ett större projekt som har blivit försenat enligt tidigare tidplan.

Projekteringen fortgår och efter sommaren ska entreprenad-upphandlingen påbörjas och målsättningen är att utförandet kan påbörjas redan under 2020 eller våren 2021.

Januari 2020

Håbo-Tibble Kyrkby är ett område som ska anslutas mot kommunalt VA-ledningsnät så fort som möjligt.
Utredning och planering för kommande VA-utbyggnation har påbörjats och beräknas blir klar till sommaren 2020. Därefter kommer alla berörda fastighetsägare bli kallade till ett informationsmöte.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp