Taxa

För handläggning av ansökningar, anmälningar, hantering av klagomål och för övrig tillsyn inom ramen för miljölagstiftning och livsmedelslagstiftning tar myndigheten ut en avgift enligt gällande taxor. 

Taxor för myndighetsutövning gällande miljölagstiftning fastställs lokalt av kommunfullmäktige. Taxa för årliga avgifter inom livsmedelstillsynen fastställs av Livsmedelsverket.
Alla aktuella taxor finns i kommunens författningssamling.


Timavgift enligt gällande taxa

Enligt gällande taxa är timavgiften 1280 kr per timme för handläggning av ärenden med stöd av miljöbalken, strålskyddslagen och lag om sprängämnesprekursorer. Gällande timavgift för ordinarie livsmedelskontroll är 1290 kr per timme.

Taxa för ärenden påbörjade efter 1 jan 2020

Från och med den 1 januari 2020 gäller nya handläggningsavgifter för tillsyn och prövning inom miljö-, strålskydd-, sprängämneslagstiftning. Den nya taxan beslutades av kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 268. Avgift för handläggning av ärenden som påbörjats den 1 januari 2020 eller senare tas ut enligt den nya taxan.

Taxa för ärenden påbörjade efter 1 jan 2019

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya handläggningsavgifter för tillsyn och prövning inom miljö-, strålskydd-, sprängämneslagstiftning. Den nya taxan beslutades av kommunfullmäktige den 21 november 2018 § 135. Avgift för handläggning av ärenden som påbörjats den 1 januari 2019 eller senare tas ut enligt den nya taxan.

Taxa för ärenden påbörjade efter 1 jan 2016 och 1 jan 2017

Från och med den 1 januari 2016 gäller taxor och handläggningsavgifter beslutade av kommunfullmäktige den 18 november 2015 § 122 för tillsyn och prövning inom miljö-, strålskydd-, sprängämne-, livsmedel-, alkohol-, och tobakslagstiftning. Enligt taxan är timavgiften 1160 kr per timme för handläggning av ärenden med stöd av miljöbalken, strålskyddslagen och lag om sprängämnesprekursorer och som påbörjats mellan den 1 januari 2016 och 31 december 2016.

Timavgiften indexuppräknades i bygg- och miljönämndens beslut § 108 den 15 december 2016 till 1195 kr. Avgift för handläggning av ärenden med stöd av miljöbalken, strålskyddslagen och sprängämnesprekursorer som påbörjats mellan den 1 januari 2017 och 31 december 2018 tas ut enligt den indexuppräkningen.

Taxa för ärenden påbörjade före 31 dec 2015

Avgift för handläggning av ärenden som påbörjades senast den 31 december 2015 tas ut enligt den tidigare gällande taxan. Taxan för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen baserades t.o.m. den 31 december 2015 på en timavgift om 853 kronor. Taxan för kontroll enligt livsmedelslagen baserades t.o.m. den 31 december 2015 på en timavgift om 970 kronor för ordinarie kontroll och 912 kronor för extra kontroll.


Upp