Rosenängarna Kockbacka

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Flera markägare finns i området. Detaljplanen innehåller drygt 300 bostäder i små-, kedje-, radhus och flerbostadshus. Antal ägarbyggda villatomter bedöms till 75-100 stycken.

Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna, gator och VA och ombyggnad av Enköpingsvägen och Lejondalsvägen har slutförts. Slutlig asfaltering, iordningställande av sidoområden och hastighetsdämpande åtgärder på bostadsgator utförs vartefter bebyggelsen färdigställs på tomter

Markägare: Rosgläntan AB (WillaNordic), Skanska, Gränssnittet (Anebyhus), PEAB och Upplands-Bro kommun samt privata markägare.

Byggherre: Upplands-Bro kommun, Skanska, Gränssnittet, Rosgläntan, PEAB m fl.