Östra Jursta gård

Detaljplan för Östra Jursta gård vann laga kraft den 5 juni 2014 och ersätter en del av detaljplanen Jursta gård. Byggnation pågår.

Etapp 1 byggs ut. BoKlok Östra Jursta gård.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av cirka 130 bostäder varav cirka 20 friliggande småhus. Planen ersätter gällande detaljplan som anger cirka 45 friliggande småhus. Planområdet har en areal på 14,5 hektar och ligger 1,3 km väster om Bro station på södra sidan av Mälarbanan.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde med en måttlig höjdskala och en småskalig prägel som passar väl in i omgivande landskap och kulturmiljö. Den norra delen av planområdet är planlagd som kommunalt naturområde, bland annat därför att området rymmer många fornlämningar.

Markägare

Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB

Byggherre

BoKlok Housing AB