Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde vann laga kraft den 12 mars 2015. Arbete med genomförandet av planen pågår.

Etappindelning

Arbeten i området och tidplan

I området behöver nya vägar och anslutningar byggas, och VA-ledningar, fjärrvärme, el och fiber anläggas. Dessa arbeten påbörjade under slutet av 2016 och beräknas pågå i ca 1,5 år. Arbetet utförs i fyra huvudetapper.

Etapp 1 - Pettersbergsvägen

Vägen från Pettersbergsrondellen upp till handelsplatsområdet är klar. Del av Femstenavägen är enkelriktad och utfart från handelsområdet sker längs Pettersbergsvägen.

När tunnlarna under E18 är klara kommer trafik till och från handelsområdet kunna ske även här. Tung trafik kommer att vara riktad till tunnelgenomfarten för att avlasta Pettersbergsvägen.

Etapp 2 - Mätarvägen

Mätarvägen är klar för trafik till verksamhetsområdet öster om E18.

Etapp 3 - tunnlar under E18

För att knyta ihop Mätarvägen med Pettersbergsvägen ska de befintliga tunnlarna under E18 förstärkas så att tung trafik och busstrafik kan gå här. Här anläggs även en gång- och cykelväg.

Den tilltänkta anslutningen för gång- och cykelbana samt för buss och tung trafik från Mätarvägen under E18 via tunnlarna till Pettersbergsvägen har dock stött på oförutsedda hinder. Grundvattnet trycker upp i tunnelområdet och därmed går det inte att schakta för den takhöjd som behövs för att leda tung trafik under E18.

Just nu undersöker kommunen vilken lösning som är lämpligast med tanke på säkerhet, tillgänglighet med mera.

Etapp 4 - Granhammarsvägen

Två cirkulationsplatser kommer att byggas vid båda
av-/påfarterna till E18 för att öka trafiksäkerheten på Granhammarsvägen.

För att öka säkerheten för gående och cyklister anläggs en ny gång- och cykelväg längs Granhammarsvägen som löper över påfarten till E18 mot Enköping.

För att framtida busstrafik ska kunna gå upp till verksamhetsområdet samt under tunnlarna och vidare till handelsområdet kommer busshållplatsen Musikvägen flyttas till den östra sidan av Mätarvägen. En busslinje kommer att gå längs Granhammarsvägen mot Kungsängens centrum precis som tidigare.

Flytt av busshållplatsen kommer att ske under vintern 2018/2019.

Arbetet med cirkulationsplatser samt gång- och cykelvägar beräknas vara klart till 2021.

Begränsad framkomlighet

Kommunen anlägger infrastrukturen men samsas samtidigt med många andra aktörer och entreprenörer inom ett begränsat arbetsområde. Detta påverkar därför tyvärr tidvis tillgängligheten och framkomligheten. Vi arbetar för att vi i Upplands-Bro ska få ett trivsamt, vackert och framförallt funktionellt område här i Norrboda-Brunna. Vi ber om ursäkt för att detta ställer till problem under entreprenadtiden och hoppas på överseende.