Viby (Viby 19:3)

Detaljplanens syfte är att utveckla området norr om E18, vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Området utreds för en blandad bebyggelse.

Syftet är att i centrala Brunna möjliggöra bebyggelse med cirka 850 bostäder, bestående av radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus. Det planeras för en grundskola och förskola samt centrumfunktioner. På så sätt kan den lokala service och mötesplats som tidigare fanns återskapas.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd 9 september – 14 oktober 2020.

Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och bearbetar förslaget.

Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att tycka till om förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Fråga oss
Upp