Trädgårdsstaden i Bro

Området mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro planeras för etappvist byggande av bostäder med inslag av verksamheter och service. Området kan byggas ut med 1500-2000 bostäder, inklusive förskolor skolor och service.

I maj 2011 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna det planprogram som ligger till grund för de pågående plan- och utbyggnadsarbetena. Här nedan hittar du programhandlingarna samt länkar till samtliga etapper.

Programområde Trädgårdsstaden etapp 1-3 och infartsparkering i Bro

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1, har vunnit laga kraft den 13 november 2017.
Detaljplanläggningen av bostadsområdet utförs i tre etapper, samt en etapp för infartsparkering i Bro. Du kan läsa mer om utbyggnaden av etapp 1 här:

Detaljplanering för Trädgårdsstaden i Bro etapp 2 och 3 samt Infartsparkering i Bro pågår.
Du kan läsa mer om det pågående arbetet med dessa etapper här:

Upp