Tång 2:5 (tidigare Örnäs 1:22 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om planuppdrag i augusti 2019. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla logistikverksamhet som omfattar höglager och trafik- och parkeringsytor.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Beslut angående betydande miljöpåverkan
I miljöbalken 6 kap finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

En undersökning om miljöpåverkan visar att planen för Tång 2:5 riskerar att få en betydande miljöpåverkan.
Med stöd av 6 kap § 7 miljöbalken har det beslutats att genomförandet
av detaljplan för Tång 2:5 kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
En strategisk miljöbedömning ska därför göras.

Samråd
Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp