Säbyholm

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer sydväst om Bro och cirka 500 meter från Mälaren. Inom området låg tidigare ett naturbruksgymnasium, vars historia sträcker sig tillbaka till 1910-talet. Delar av området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården.
Målsättningen är att i det mångsidiga området ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. Genom en nyexploatering möjliggörs att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras. Natur- och landskapsvärden, teknisk försörjning, och kulturhistoriska intressen ska beaktas.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Foto: Bims Projektledning AB och Södergruppen Arkitekter

Foto: Bims Projektledning AB och Södergruppen Arkitekter

Som ett första steg i planarbetet har ett program tagits fram. Ett reviderat förslag till planprogram godkändes av Kommunfullmäktige 2015. 

Planprogrammets riktlinjer har utvecklats vad gäller hur tillkommande bebyggelse kan anpassas till den befintliga kulturmiljön. Vidare föreslås en ny väganslutning till Rösaringsvägen för att klara den ökade trafiken.


Det här händer nu

Förslag till detaljplan för Säbyholm var utsänt för samråd januari 2019.

Nu sammanställer vi synpunkterna som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Ta del av handlingarna längre ned på sidan.


Fråga oss
Upp