Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)

AB Upplands-Brohus utreder möjligheten att bygga hyresbostäder på platsen. I förslaget ingår cirka 45 bostäder i flerfamiljshus i maximalt fyra våningar. Dessutom ska stråket mellan Bro centrum och tågstationen utvecklas, i linje med kommunens översiktsplans intentioner.

Planområde markerat med blå cirkel

Planområde markerat med gult

Det här händer nu

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklaganden av planen. Kommunfullmäktiges beslut 12 februari 2020 att anta detaljplan för Köpmanvägen har fått laga kraft. Det innebär att beslutet att anta planen inte längre kan överklagas och genomförandet  kan påbörjas.


Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Upp