Trädgårdsstaden i Bro etapp 1

Mellan järnvägen och Sätrabäcken söder om Bro planeras ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service.

Om projektet

Detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 1 medger 800 bostäder, två förskolor, en F-9 skola med tillhörande idrottshall samt torg med butiker.

Planområdet, etapp 1

Samråd om planerad vattenverksamhet

Som en del av realiseringen av detaljplanen är det tänkt att en del av Sätrabäcken ska ledas om och kulverteras. Längre uppströms planeras även naturvårdande åtgärder. Planerade åtgärder i Trädgårdsstaden och uppströms utgör vattenverksamhet och Upplands-Bro kommun avser att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för de planerade åtgärderna. Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet planeras att lämnas in till Mark- och miljödomstolen i Stockholm under 2021.

Verksamheten bedöms innebära betydande miljöpåverkan varför aktuellt samråd utgör ett så kallat avgränsningssamråd.

Samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den preliminära miljöpåverkan hittar du här.

Synpunkter lämnas skriftligen senast lördag den 1 maj 2021 till: Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm eller via e-post: petra.adrup@structor.se

Märk kuvert respektive e-post med ”Samråd vattenverksamhet Trädgårdsstaden”

Frågor i ärendet besvaras av Petra Adrup på Structor Miljöbyrån Stockholm AB, tel. 070-693 64 24 eller e-post petra.adrup@structor.se.

Pågående och planerade arbeten


Upplands-Bro kommun bygger gator och allmän plats

Just nu pågår markförstärkningsarbeten vilket är den första förberedande etappen i utbyggnaden av gator och allmän plats. Första etappen beräknas starta under första kvartalet 2021 och beräknas vara klart till det tredje kvartalet 2021.

Den andra etappen innefattar grovplanering av vägar och allmän plats och där pågår projektering för fullt med en förväntad utbyggnadsstart det tredje kvartalet 2021.

Den tredje etappen innefattar finplanering av gator, parker och allmänna ytor vilket är den slutgiltiga utbyggnaden. Finplaneringen kommer att utföras i olika etapper där den första delen beräknas vara klar till fjärde kvartalet 2022.

Ny infartsparkering vid Bro station tas i bruk 12 april

Den nuvarande infartsparkeringen ligger inom arbetsområde för markförstärkning och kommer därför att flyttas provisoriskt under utbyggnadstiden. Den nya parkeringsytan ligger ca 300 meter öster om entrén till Bro station.

Den nya infartsparkeringen tas i bruk måndag den 12 april. Bilister hänvisas från och med denna dag till en ny infart som är placerad ca 550 m österut på Ginnlögs väg. En ny upplyst gångväg är anlagd mellan den nya parkeringsytan och entrén till stationen.

Assurs väg som löper mellan stationen och Ginnlögs väg kommer fortsättningsvis att vara öppen för gångtrafikanter. Gångvägen närmast stationen stängs av och gångtrafikanter hänvisas till parkeringsytan som tas ur bruk.

Placering ny parkering

Figur 1: Dagens tillfälliga parkeringsplats. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.

Detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 1

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1, vann laga kraft den 13 november 2017.

Ta del av detaljplanehandlingarna här.

Läs mer om det pågående detaljplanearbetet med etapp 2, 3 & infartsparkering i Bro här nedan.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Fråga oss
Upp