Bostäder och förskola på Ringvägen

Längs Ringvägen i centrala Kungsängens byggs just nu ca 450 bostäder, en förskola samt allmänna anläggningar såsom gator, torg och park.

Om projektet

I området kommer AB Upplands-Brohus, Tornet, AB Borätt, HSB Bostad och Balder att bygga bostäder upplåtna med både hyres- och bostadsrätt. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB bygger en förskola i området. 

Bygg-Fast AB ägde tidigare fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:306 men har sålt fastigheten till Balder som kommer in och tar över projektet.

Detaljkarta över Ringvägen

Detaljkarta över Ringvägen. Klicka på bilden för se en förstorad bild av detaljkartan.

Pågående och planerade arbeten


Upplands-Bro kommun bygger gator, torg och park

Kommunen ansvarar för utbyggnad av de allmänna anläggningarna i projektet.

Ringvägen byggs om och blir ett bredare gångfartsområde med parkeringszoner i mitten. Då det är flera byggaktörer som arbetar i området kommer utbyggnad av gatan att ske etappvis.

Norr om AB Borätts hus byggs Gjutartorget. Byggstart sker under våren 2020 och torget beräknas vara klart under hösten 2020.

Kommunen ska bygga den nya lokalgatan Kokillbacken. Då Upplands-Brohus kommer att bygga på båda sidor av Kokillbacken kan byggnation ske först när de är klara.

I området planerar kommunen även att bygga en park för att skapa ett grönt stråk mellan Ringvägen och gång- och cykelvägen på Enköpingsvägen. Byggnation av parken kommer att påbörjas efter att Upplands-Brohus är klara med byggnationen av sina hus.

Upplands-Bro Kommunfastigheter bygger förskola

Under våren 2019 påbörjade Upplands-Bro Kommunfastigheter AB byggnationen av en ny kommunal förskola. Förskolan Ringblomman kommer att ha plats för 120 barn uppdelat på 6 avdelningar.

Förskolan beräknas vara klar i december 2020 och verksamheten planeras starta efter årsskiftet 2020/2021.

AB Borätt bygger bostäder

På fastigheten närmast cirkulationsplatsen bygger AB Borätt två flerbostadshus om sex respektive åtta våningar. Bostäderna är upplåtna med bostadsrätt.

Husen stod klara i slutet av 2019 och inflyttning pågår.

Läs mer på Borätts projektsida

HSB bygger bostäder

I början av 2019 påbörjade HSB Bostad byggnationen av fyra flerbostadshus på sin fastighet. Två av husen ligger längs Enköpingsvägen och de andra två på andra sidan av den kommande lokalgatan Kokillbacken. De 76 bostäderna kommer vara upplåtna med bostadsrätt.

Första inflyttning beräknas ske i oktober 2020.

Läs mer på HSB:s projektsida

Tornet bygger bostäder

Längre upp på Ringvägen bygger Tornet 152 lägenheter uppdelat på sju hus. Samtliga bostäder är upplåtna med hyresrätt.

De tre husen som ligger längst norrut på Ringvägen är klara och inflyttning pågår. Resterande hus beräknas vara klara för inflyttning under sommaren och hösten 2020.

Läs mer på Tornets projektsida

AB Upplands-Brohus bygger bostäder

AB Upplands-Brohus planerar att bygga cirka 140 hyresrätter samt ett LSS-boende om 6 lägenheter uppdelat på fyra hus.

Under senvåren 2020 påbörjas markarbeten på fastigheten. Preliminär första inflyttning kommer att ske hösten 2022.

Balder bygger bostäder

På fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:308 planeras byggnation av ett flerbostadshus. Bygg-Fast sålde i slutet av 2019 fastigheten till Balder som tar över projektet.


Detaljplan för Ringvägen

Detaljplan för Ringvägen del 1 vann laga kraft den 30 september 2015 och del 2 vann laga kraft den 27 maj 2017.

Ta del av detaljplanehandlingarna för del 1 här. 

Ta del av detaljplanehandlingarna för del 2 här.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Upp