Hantera avfall och sortera - för företagare

Verksamheter ger upphov till avfall av två typer som skiljer sig åt vad gäller ansvar och regelsystem.

  • Avfall som är direkt kopplat till den verksamhet som företaget arbetar med definieras som "verksamhetsavfall". Hit räknas produktionsavfall, spill, kasserad utrustning etcetera.
  • Avfall som är jämförligt med hushållsavfall uppkommer som en direkt följd av att människor uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Hit räknas matavfall, städavfall och avfall från hygienutrymmen. Detta avfall kallas "hushållsavfall".

Alla företag är skyldiga att själva sörja för att verksamhetsavfallet omhändertas på ett sätt som uppfyller gällande lagstiftning på området.

Alla företag som ger upphov till hushållsavfall enligt definitionen ovan är skyldiga att anlita kommunens insamlingssystem för hushållssopor.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Upp