Avfallsavgifter

Alla kostnader för kommunens avfallsverksamhet täcks av avgifter enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Några skattepengar används inte.

Allt avfall som kommunen samlar in ska tas omhand på ett miljömässigt bra sätt. Detta innebär kostnader och en avgift tas därför ut från både fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Kommunen har ambitionen att vara en ”grön kommun” och önskar att så många som möjligt ska välja att sortera ut matavfall. Därför har en så kallad ”miljöstyrande taxa” införts. Det innebär att de som väljer att inte sortera ut sitt matavfall får betala mer i abonnemangsavgift än de som sorterar.

Grundavgift och abonnemangsavgift

Avfallsavgifter utgörs av en grundavgift och en abonnemangsavgift.

I grundavgiften ingår kommunens övergripande administrativa kostnader som kundtjänst, fakturering, information och planering samt kostnader för kretsloppscentraler och hantering av farligt avfall. Grundavgiften varierar beroende på bostadskategori.

I abonnemangsavgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling av avfall samt kostnader för sopkärl. Storleken på abonnemangsavgiften beror på kärlets storlek och hur ofta hämtning sker.

Vill du minska din abonnemangsavgift ska du sortera ut alla förpackningar, sortera eller hemkompostera matavfall eller dela abonnemanget med en eller flera grannar.

Under en övergångsperiod indelas avfallstaxan i två kategorier; en för områden där matavfallsinsamling inte påbörjats och en för områden med införd matavfallsinsamling.

Anmälan och ändring av abonnemang

Varje fastighetsinnehavare är skyldig att ha ett abonnemang för hushållssopor och om det behövs, abonnemang för hämtning av slam och latrin. Fastighetsinnehavaren svarar för att anmälan och eventuell ändring av abonnemanget görs till kommunens kontaktcenter VA & avfall. Vid ägarbyte är säljaren skyldig att anmäla ägarbytet.

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad eller fritidshus kan efter begäran medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Begäran ska lämnas senast en månad före den avsedda uppehållstiden. Kontakta en miljöinspektör på kommunens bygg- och miljöavdelning för ansökan om dispens. För handläggning av dispens utgår avgift enligt kommunens taxa.

Faktura

Abonnenter i småhus, flerbostads- och grupphusområden samt företag/ verksamheter faktureras sex gånger per år. Fritidsboende faktureras normalt en gång per år. Fakturering av dessa tjänster utförs av kommunens kontaktcenter VA & avfall. Slamtömning faktureras efter utförd tjänst.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Upp