Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd och få ärendet prövat.

Klicka här för information om vilka beslut som får överklagas.

Klicka här för att se anledningar till att en utbildning inte beviljas.

Vem får överklaga?

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda vilja överklaga. Är eleven myndig måste den som företräder eleven ha en fullmakt som visar att hon/han är behörig att företräda eleven.

Inom vilken tid ska du överklaga?

Du måste överklaga ett beslut inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

 • - skriv vilket eller vilka beslut som du överklagar
  - vilken ändring du vill ha
 • - motivering till varför du tycker att beslutet ska ändras
  - skicka med intyg eller andra dokument som du vill att överklagandenämnden ska ta del av
  - ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer)

 • Skriv under överklagandet (om eleven har två vårdnadshavare måste båda skriva under).

 • Handläggningstid
 • I normalfallet avgörs ett ärende inom tre månader från det att ärendet inkommit till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämnden meddelar sitt beslut via post till klagande och kommunen.

 • Till vem skickar du överklagandet?

Vuxenutbildningen Upplands-Bro

Rektor Carl-Fredrik Wincent

Kyrkvägen 6

196 30 Kungsängen

Skälet till att du ska vända dig till beslutsmyndigheten är att den ska kunna ta del av dina argument och kunna ändra sitt beslut. Om den som fattat beslutet inte ändrar sitt beslut, skickas överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Offentlighet och sekretess i ärenden hos nämnden

Skolväsendets överklagandenämnd är en myndighet. Det innebär att din överklagandeskrift och övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Hos nämnden gäller sekretess i ärenden för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Överklagandenämndens beslut i ärenden blir offentliga så snart de expedierats.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp