Mottagande i grundsärskolan

Grundsärskolan är till för de elever som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning, medfödd eller förvärvad.
Grundsärskolan omfattas precis som grundskolan av skolplikt för årskurserna 1-9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning.
De grundläggande bestämmelserna om grundsärskolan finns i skollagen 2010:800.

Mottagande i grundsärskolan

Elevens rätt att gå i grundsärskola grundas på vårdnadshavares medgivande samt fyra bedömningar:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande

Kursplaner

Grundsärskolan har två kursplaner, ämnen och ämnesområden. Eleven kan läsa ämnen som i huvudsak är lika grundskolans, men kravnivåer som är anpassade efter elevernas förutsättningar. Om eleven läser ämnesområden följer de kursplanen med inriktning träningsskola.

I första hand placeras elever i kommunens grundsärskolor, som finns på Ekhammarskolan och Härneviskolan. Eleven kan även vara individintegrerad i grundskolan.

Om du har frågor kontakta utredare på Resursteamet. Telefon till kommunens växel 08-581 690 00

Upp