Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Elever ska erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Eleverna får vid behov anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser. Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda, behandla sjukdomar och skador.

Skolsköterskans huvuduppgift är att se till att bas- och vaccinationsprogrammen genomförs under läsåret. Andra viktiga arbetsuppgifter är att upprätta en elevhälsovårdsjournal för varje elev, dokumentera samt kvalitetssäkra. Tillföra medicinskt kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor. Ge handledning och konsultation till skolans personal. I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas.

Hälsobesök och hälsosamtal erbjuds alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4, 6, och 8. Innehållet i ett hälsobesök varierar beroende på vilken årskurs barnet går i. De kan innefatta längd, vikt, rygg, syn, hörsel, färgseende, vaccinationer samt ett hälsosamtal beroende på barnets ålder.
Utöver ovanstående erbjuds:

  • Deltar i EHT.
  • Rådgivande samtal till vårdnadshavare.
  • Deltar i krisgrupper och allergironder.
  • Grupper om pubertetsutveckling.
  • Delta efter förfrågan i olika gruppkonsultationer.
  • Information till elever i årskurs 6 och 8 tillsammans med ungdomsmottagningen.
  • Skriver remisser för olika utredningar.
  • Planering och genomföring av skolläkaremottagning.

Behöver du komma i kontakt med skolsköterska för en specifik skola? Ta kontakt via Kontaktcenter.

Upp