Kristallens förskola

Kristallens förskola tillhör Västra Kungsängens förskoleenhet. Förskolan är belägen i Tibble/Lillsjöområdet med skogen och Lillsjön runt knuten samtidigt som vi har närhet till Kungsängens centrum. Vi tar emot 120 barn och organiserar oss utifrån tre baser; Månstenen, Bärnstenen och Drakstenen.

Vi låter oss inspireras av Reggio Emilias syn på barn och vi ser att det ger barnen stora möjligheter till utforskande och upplevelser av både sig själva och sin omvärld. Vi deltar i ett kommungemensamt projekt som handlar om Hållbar framtid och ekologisk känslighet.

Förskolan har en kreativ, utmanande, tillgänglig och estetiskt inbjudande pedagogisk miljö som fungerar som en mötesplats där barn lyssnar på varandra och ger varandra tid. Vi ser då att barnen utvecklar förmågor som samspel, inflytande och empati.

På Kristallen arbetar vi i projektteam. I projektteamet ingår mellan 10–15 barn och 2 pedagoger. Färre antal barn per pedagog hos de yngre barnen och lite fler barn per pedagog hos de äldre barnen. Utöver den organisationen arbetar vi med lekstationer i våra basmiljöer. Allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att både arbeta med trygghet och fördjupningsprojekt och att få tillgång till inspirerande lekmaterial. Barnen har sin hemvist i en avskild del på förskolan men kommer att under en del av dagen ha tillgång till flera miljöer allteftersom de är redo att utforska omvärlden.

Vår pedagogiska utvecklingsledare har i uppdrag att genom handledning och inspiration fördjupa projektarbeten och utveckla den pedagogiska lärmiljön.

Vi arbetar efter 5 mål:

Mål 1.
Förskolan är en demokratisk mötesplats där barnens delaktighet och inflytande lyfts som tillgångar och som präglas av tron på människan och framtiden.

Mål 2.
Vi lever och andas vår värdegrund. Härvarande och nyfikna barn och pedagoger möts i ett samspel på förskolan där allas olikheter ses som en tillgång.

Mål 3.
Miljön ska vara tillåtande, kreativ, och erbjuda skapandemöjligheter både ute och inne. Mötesplatser med stor variation som väcker barnens upptäckarlust och utforskande, miljöer som är så innehållsrika att de kan benämnas som den tredje pedagogen.

Mål 4.
Organisationen är uppbyggd utifrån perspektivet att barnen erbjuds olika sätt att uttrycka sig och att prova sina tankar genom estetiska lärprocesser (Hundraspråklighet).

Mål 5.
Genom pedagogisk dokumentation som metod för reflektion och utvärdering synliggör vi barnens lärande.

Våra värdeord är Trygghet, Välkomnande och Inkludering.

Kontakt

Rektor
Maria Lundin
Tel: 08-581 695 70
maria.lundin@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Åsa Lindahl
Tel: 08-581 695 22
asa.lindahl@upplands-bro.se

Tf samordnare
Hanna Lis
Tel: 072-178 87 27
hanna.lis@upplands-bro.se

Avdelningar
Månstenen tel: 08-581 690 71
Bärnstenen tel: 08-581 690 72
Drakstenen tel: 08-581 690 73

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp