Ansökan om skolskjuts

Har barnet tidigare haft skolskjuts? * (obligatorisk)
Har barnet tidigare haft skolskjuts?


Hantering av personuppgifter
Du avgör om du vill lämna dina uppgifter till oss. Uppgifterna utgör offentlig handling vilket innebär att de kan komma att lämnas ut vid en begäran från någon enskild person.
De uppgifter vi vill samla in är barnets namn, personnummer och adress samt vårdnadshavares namn, e-postadress och telefonnummer. Utbildningskontoret samlar in uppgifterna i syfte att kunna administrera din ansökan om skolskjuts. Dina uppgifter kommer endast hanteras av Utbildningskontoret. Dina uppgifter sparas hos oss under ett läsår. Därefter raderas de.
Personuppgiftsansvarig är
Utbildningsnämnden, Upplands-Bro kommun, Furuhällsplan 1, 196 81 KUNGSÄNGEN, 08-581 690 00, kommun@upplands-bro.se, organisationsnummer 212000–0100
Rätt att få registerutdrag
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att rätt att få rättelse gällande de personuppgifter vi behandlar om dig om något är felaktigt. Ta då kontakt med dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du inte anser att vi hanterat dina personuppgifter korrekt kan du lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande

 

Förskoleklass

För erhållande av skjuts till/från förskoleklass skall avståndet mellan barnets bostad och skolan/hållplatsen överstiga 2 km. Skjuts till/från förskoleklassen sker i anslutning till förskoleklassens tider. Väljer vårdnadshavaren en förskoleklass i annan regi än Upplands-Bro kommun, erhålls inte skjuts. Väljer vårdnadshavaren en annan förskoleklass än den som kommunen skulle ha placerat barnet i för att få ett rationellt fungerande skolskjutssystem, erhålls inte skolkort/skolskjuts. Skjuts till och från fritidshem medges ej.

Grundskola

För erhållande av skolskjuts/skolkort gäller följande avstånd mellan elevens bostad och skola/hållplats:

Skolår F-3:
2 km

Skolår 4-6:
3 km​

Skolår 7-9:
5 km

Terminskort: Hämtas ut i skolan vid terminens början.
Skoltaxi: Vårdnadshavare tar kontakt med skolan som gör taxibeställning.

Sista ansökningsdag för att garantera skolskjuts vid skolstart var den 31 maj. Ansökan som kommer in efter den 31 maj kommer att handläggas snarast möjligt. Dock kan vi inte garantera svar innan skolstart.

De uppgifter som lämnas, samt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas för att kommunen skall kunna använda uppgifterna vid administration av skolskjutsverksamheten. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Sök efter blankett eller e-tjänst nedan eller klicka på snabblänkarna.

Har du frågor kring våra e-tjänster och blanketter?
Till kontaktcenter

När du använder våra e-tjänster eller fyller i och skickar in en blankett samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?