Förslag till VA-plan

Foto: Mostphotos

Vi på Upplands-Bro kommun arbetar nu med en vatten- och avloppsplan (VA-plan). VA-planen ska ge en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, såväl den allmänna (kommunala) som den enskilda. Planen visar också i vilka områden som kommunalt VA ska byggas ut och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha enskild VA-försörjning. Ett förslag till VA-plan har tagits fram med utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning.

En VA-plan består av flera olika delar och är gjord i flera steg. Förslaget har arbetats fram i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, med stöd av två konsulter från WSP.

VA-policy
I policyn anges övergripande mål för VA-försörjningen samt riktlinjer för dess utveckling. Syftet med VA-policyn är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna.

VA-plan

 • VA-översikt
  Beskriver hur VA-försörjningen fungerar idag, vilka styrkor och vilka förändringsbehov som finns.
 • Plan för allmän VA-anläggning
  En plan för den allmänna VA-anläggningen, det vill säga hur vi ska utveckla infrastrukturen för vatten och avlopp där det redan idag finns allmänt VA. I delplanen identifieras de åtgärder som kommunen behöver planera för. Åtgärderna presenteras i tabeller och ska ses som en bruttolista utan inbördes prioritering.
 • Plan för enskilt VA
  En delplan för vad som gäller i områden/den bebyggelse som även i fortsättningen ska ha enskilt VA. Planen behandlar även vad som händer för de områden som väntar på att få allmänt VA, det vill säga hur tillsyn av enskilda avlopp hanteras innan allmänt VA är på plats.
 • Utbyggnadsplan
  En plan för utbyggnad av allmänt VA, det vill säga vilka områden som ska få allmänt VA och i vilken ordning, samt ungefärlig tidplan för detta.

Vad händer nu?
Vi har haft tre informationsmöten angående VA-planen. På informationsmötena berättade VA-chefen mer om hur VA-planen tagits fram och man fick möjlighet att ställa sina frågor till representanter från olika avdelningar på Samhällsbyggnadskontoret. Man hade också möjlighet att direkt på plats lämna förslag till justeringar. Tack för all input!

Nu jobbar vi vidare med alla förslag till justeringar och finslipar på planen, för att möjliggöra ett politiskt beslut innan sommaren.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)