Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Våld i nära relationer

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden ska också särskilt tänka på att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Definitionen våld inkluderar, förutom fysiskt våld, även till exempel psykiskt, sexuellt och ekonomiskt utsatthet.

Alla som är utsatts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Våldet drabbar framför allt kvinnor och utövaren är oftast en man. Trots likabehandlingsprincipen fokuserar både socialtjänstlagen och samhällets satsningar på våldsutsatta kvinnor. Syftet med att lyfta fram kvinnorna är att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld.

I Upplands-Bro kommun finns det aktörer som arbetar med både förbyggande åtgärder och med insatser när våldsproblematik finns. Socialtjänstens arbete ska ha följande inriktning;

  • Erbjuda skydd till den våldsutsatta.
  • Stärka, ta vara på och utveckla den våldsutsattes egna resurser.
  • Ge insatser till våldsutövaren så att denne tar ansvar för och förändrar sitt våldsbeteende.
  • Att alltid inleda utredning när socialtjänsten får kännedom om att ett barn upplevt våld i nära relation.

Det vanligaste är att den som utsatts för våld ringer eller kontaktar oss på något sätt. Men det händer också att till exempel en mamma har packat en väska och tagit med barnen och går in i Kundcenter för att få hjälp.

Säkerställa skyddet

I det läget är det viktigaste av allt att ordna ett tillfälligt skyddat boende för den som känner sig hotad.

Först säkerställs att alla är utom fara och sedan inleder socialkontoret utredningen.

I slutet av förra året genomfördes en informationskampanj med affischering på fem språk samt två informationskvällar i februari i år. Efter det märktes en viss ökning av antalet personer som kontaktade kommunen. En del för att få mer information, en del för att anmäla.

När en anmälan om våld i nära relation kommer in finns fastställda rutiner och riktlinjer för vad som ska göras. Dessa riktlinjer säger hur Upplands-Bro kommun ska bemöta personer som utsätts för våld i nära relationer och hur handläggningen skall bedrivas.

Att det är jobbigt för en person som utsätts för våld av en närstående person märks bland annat i att ett flertal av dem efter en tid tar tillbaka anklagelserna om våld.

Det är inte ovanligt att till exempel en kvinna först lämnar och sedan går tillbaka till sin partner några gånger innan hon slutligen bestämmer sig för att helt lämna det gamla.

Det är möjligt att helt anonymt kontakta socialtjänsten för att till exempel få veta mer om vilket stöd och skydd som går att få.

Stödet som en utsatt kan få av kommunen är frivilligt att ta emot. Även om det kommer in en orosanmälan om att en vuxen far illa i ett förhållande och Socialkontorets personal tar kontakt med den utsatte, så är det den enskilda som avgör om man vill ha stöd och hjälp.

I arbetet med att stötta våldsutsatta kvinnor har kommunen ett samarbete bland annat med kvinnojouren Anna i Upplands-Bro, som är en ideell förening som främst arbetar med att hjälpa och stötta misshandlade kvinnor.

Våldsutsatta barn

Oftast när det förekommer våld i nära relationer finns det barn med i bilden. Vid oro för barn har socialsekretaren skyldighet att överlämna information till socialkontorets barn- och ungdomsenhet.

Socialkontoret har ett utökat ansvar att utreda barn när barn har bevittnat eller upplevt våld i en nära relation. Utredningsansvaret gäller även om barnet inte direkt är utsatt för våldet utan har upplevt att en närstående har blivit slagen, kränkt eller hotad. Det är viktigt att inte glömma att barn som har bevittnat våld är i en väldigt utsatt situation och behöver därför bli sedda.

Hjälp till utövaren

Socialkontoret ser även till att utövaren erbjuds hjälp. Hjälp att försöka bryta ett destruktivt mönster. Upplands-Bro kommun bedriver, tillsammans med sex andra nordvästkommuner i Stockholms län, Familjevåldsteamet som är beläget i Sundbybergs kommun. Det är en verksamhet som vänder sig till den som har svårt att hantera sin ilska, hamnar i konflikter i sina nära relationer som leder till hot- och/eller våldssituationer eller använder hot - och/eller våld i relationer till närstående.

Den som utför våld i nära relationer måste också få hjälp. Där är fokus på att få personen att bryta det destruktiva negativa mönstret.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 08-581 690 00

Synpunkter och klagomål

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-20