Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Medborgarförslag

Vem får lämna in ett medborgarförslag?

Den som är folkbokförd i Upplands-Bro kommun får lämna in medborgarförslag. Det finns ingen åldersgräns för medborgarförslag, även barn och ungdomar som inte fyllt 18 år har rätt att lämna in förslag. Utlänska medborgare som inte ännu fått sin kommunala rösträtt har rätt att lämna in förslag.

Vem får inte lämna in ett medborgarförslag?

Föreningar, företag, sammaslutningar och organisationer får inte lämna in medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan handla om allt som har med kommunens verksamheter att göra och som kommunen har ansvar för. Det kan gälla till exempel skola, samhällsplanering eller fritid. Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. 

Vad får ett medborgarförslag inte handla om?

Ett medborgarförslag får inte handla om löpande underhåll, till exempel byte av glödlampor eller sanering av klotter. Sådana synpunkter, och även klagomål, kan kommunens invånare lämna in via synpunktshanteringen på kommunens hemsida. Se kontaktvägar här.

Ett medborgarförslag får inte vara diskriminerande, rasistiskt eller kränkande, eller strida mot lag eller författning. Det får inte heller handla om sådant som rör myndighetsutövning mot enskild, till exempel beslut om bygglov eller bistånd.

Vad ska ett medborgarförslag innehålla? 

 • Förslaget ska vara skriftligt och innehålla ett konkret förslag som fullmäktige eller nämnd kan ta ställning till.
 • Förslaget kan vara skrivet av en eller flera kommuninvånare.  
 • Förslaget ska vara egenhändigt undertecknat av en eller flera kommuninvånare.
 • Förslaget ska innehålla information om förslagsställarens namn, adress och telefonnummer. 
 • Förslaget får inte handla om mer än en sak per förslag

Hur kan ett medborgarförslag lämnas in?

 • Förslaget kan även lämnas in till kommunens kundcenter i Kungsängen eller Brohuset i Bro. Det går också att skicka in förslaget via post.  Det viktigaste är att förslaget är undertecknat av en eller flera medborgare.

Vad händer med medborgarförslaget när det kommit in till kommunen?

 • När medborgarförslaget kommit in till kommunen ska det registreras på kommunens kansli.
 • Därefter kommer medborgarförslaget att anmälas hos kommunfullmäktige, som beslutar om vilken nämnd som ska besluta om medborgarförslaget. Kommunfullmäktige kan också bestämma att fullmäktige själva ska besluta om medborgarförslaget. Då kommer en nämnd att få yttra sig om förslaget först.  
 • Kansliet tar fram ett förslag på vilken nämnd som ska besluta om medborgarförslaget, eller om kommunfullmäktige ska göra det.  
 • När förslaget är klart skickar kansliet medborgarförslaget till det kontor vars nämnd föreslås besluta eller yttra sig om förslaget. På så sätt har kontoret möjlighet att redan nu utse en handläggare som kan börja utreda och arbeta med förslaget.  Du kan då bli kontaktad för eventuella frågor om förslaget.
 • Kommunfullmäktige fattar beslut om vilken nämnd som ska besluta eller yttra sig om medborgarförslaget.
 • Om det är kommunfullmäktige som ska besluta i ärendet blir du informerad om datum och tid för kommunfullmäktiges sammanträde så att du kan komma dit och lyssna och yttra dig i ärendet. Kommunfullmäktige sammanträden är alltid öppna för allmänheten.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-05-13